Ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local din 25 februarie

Publicat de Curierul de Iasi la data de 22/02/2011

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Iaşi în şedinţa ordinară pentru data de 25 februarie 2011, ora 10.00 în sala mare de şedinţe din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, cu următoarele proiecte de hotărâri pe ordinea de zi :

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

1. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Poliţiei Locale Iaşi, aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale Iaşi, începând cu 01.01.2011;

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Iaşi pentru semnarea Convenţiei Primarilor –angajamentul voluntar al autorităţilor locale în vederea dezvoltării unor planuri locale de acţiune pentru promovarea eficienţei energetice şi a energiei durabile;

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice care beneficiază de serviciile Caminului de bătrâni, Sf. Împăraţi Constantin şi Elena;

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice care beneficiază de serviciile Căminului de bătrâni, Sf.Cuvioasa Parascheva;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei pentru analiza solicitărilor formulate în temeiul Legii nr. 341/2004, înfiinţată prin H.C.L. nr. 265/28 iulie 2006;

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant  al Consiliului Local al Municipiului Iaşi în Comitetul de Coordonare al Centrelor de Permanenţă;

7. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 alin. 9 al .H.C.L. 307/2010 privind delegarea gestiunii Serviciilor Publice către S.C Servicii Publice S.A;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea cazării la Hotelul Municipal Iaşi a echipajului format din 4 membri, care deservesc elicopterul medicalizat al S.M.U.R.D. Iaşi;

9. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 2 – Bunuri de prealuare, prin act adiţional la Contractul de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 90979/5.12.2007 în vederea implementării Proiectului „Managementului Integrat al Deşeurilor în Iaşi”;

10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi, a terenului liber reprezentat printr-o parcelă de 275 mp, situată în str. Toma Cozma (fosta Str. Culturii nr. 69A) şi aprobarea schimbului de terenuri dintre municipalitate şi doamna Azoicăi Eugenia;

11. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de 44 mp, din imobilul aflat în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrarea S.C. CET Iaşi S.A. către Asociaţia Sfântul Mucenic Trifon –ocrotitorul animalelor;

12. Proiect de hotărâre privind trecerea unor suprafeţe din cadrul punctelor termice din administrarea S.C.CET S.A în domeniul privat al Municipiului Iaşi si introducerea acestora în capitalul social al S.C.TERMOSERVICE S.A. ca aport în natură;

13. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 286/2010, completarea H.C.L. nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniul privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă 64,46 mp. situat în Iaşi Str. Arcu nr. 3 bl. B1, precum si concesionarea directă a acestuia către S.C. GEMADA SERV S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent;

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea valorilor de inventar reactualizate ale bunurilor imobile ce constituie aport în asocierea la parcul Ştiinţific si Tehnologic „ TEHNOPOLIS”;

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat între Municipiul Iaşi şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Comunitatea Evreilor Iaşi;

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Asociaţia „Clubul Sportiv Penicilina Iaşi”;

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Instituţia Avocatul Poporului –Biroul Teritorial Iaşi;

18. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 2 mp. aflate în holul ambulatorului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Clinic  Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon” Iaşi în vederea instalării unui automat de băuturi calde şi reci;

19. Proiect de hotărâre privind însuşirea domeniului public al Muncipiului Iaşi, reactualizat;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate care stabileşte ordinea în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate tinerilor spre închiriere;

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 de ani;

22. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi aprobat prin H.C.L. nr. 414/2009 în sensul includerii terenului în suprafaţă de 2777 mp. aflat în adminstrarea Municipiului Iaşi, situat în Str. Gării nr. 15 – 17 (în spatele blocului cu tronsoanele L1, L2, L8, L9) precum şi acordarea dreptului de acces la utilităţi (echipament tehnic) către S.C.RCS&RDS S.A pentru o suprafaţă de 10 mp. din suprafaţa totală de 2777 mp;

23. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenurilor reprezentate prin două parcele situate în Str. Vasile Lupu nr. 110,  a unei parcele în str. Vasile Lupu nr. 82 şi aprobarea schimbului de terenuri dintre acestea şi terenul din Str.Vasile Lupu nr. 104, proprietatea S.C.FLUX S.R.L;

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea atribuirii în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren situate în Piaţa Agroalimentară Alexandru cel Bun  către Fundaţia Umanitară Omenia;

25. Proiect de hotărâre privind propunerea de denumire a unei artere  din Municipiul Iaşi;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T176, număr cadastral 10089/4, 10089/4/2, 10089/4/3 întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi  construirii a doua locuinte pe teren proprietate privată persoane fizice ;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SILVESTRU NR.17A întocmit în vederea construirii unui sediu de asociaţie prin demolare construcţie existentă pe teren proprietate privată persoană juridică(intrare in legalitate) ;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IANCU BACALU NR.14 întocmit in vederea construirii unei locuinte duplex pe teren proprietate privata persoane fizice ;

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, FUNDAC BUCIUM NR.22 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi şi construirii a doua locuinţe pe teren proprietate privata persoane fizice ;

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Zona VALEA LUPULUI nr. T 190 intocmit in vederea extinderii intravilanului Municipiului Iaşi si construirii unui Show Room si Service Auto pe teren proprietate privata persoana fizică;

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2011 –   al SC Tehnopolis SRL;

32. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 443/2010;

Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţe ;

PROIECTE DE HOTĂRÂRE – COMPLETARE:

1. Proiect de hotarare privind cofinanţarea bugetului proiectului  „Prevenirea crizei vârstei a treia în România şi Republica Moldova”;

2. Proiect de hotarare privind cofinanţarea bugetului proiectului „Combaterea exploatării prin muncă a copiilor din România şi Republica Moldova”;

3. Proiect de hotărâre privind continuarea finanţării proiectului Phare/2004/016-772.04.02.03.02.01.125 “Servicii specializate de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor”;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru sustenabilitate pe perioada 01.01.2011 – 31.12.11 a proiectului “Serviciul public de îngrijiri social-medicale si paleative la domiciliu”

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mame şi Copii” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2011;

Comments

commentsAcest post nu permite comentarii.

Acest post nu permite comentarii. Ne pare rau.