O nouă sesiune de examinare a persoanelor fizice în vederea obţinerii atestatului de administrator de imobile

Publicat de Curierul de Iasi la data de 10/06/2017

Luni, 17 iulie 2017, va fi organizată o nouă sesiune de examinare a persoanelor fizice în vederea obţinerii atestatului de administrator de imobile. Persoanele care în prezent au absolvit cursuri de pregătire în domeniu, dar nu sunt atestate, pot să solicite înscrierea în vederea susținerii examenului în baza unei cereri, la care sunt anexate documentele solicitate.  Dosarul se verifică de reprezentantul comisiei de atestare  (Serviciul Asociații Proprietari cu sediul în șos. Naţională, nr. 43), după care se depune prin Registratura Primăriei Municipiului Iași. Termenul de depunere a dosarelor este 30 de zile de la data publicării prezentului anunț.

Calendarul procedurii de atestare a persoanelor fizice care doresc să devină administratori de imobile, respectiv informații legate de locul și ora susținerii examenului scris și interviu, vor fi anunțate atât prin afișare la avizierele Primăriei Municipiului Iași, cât și pe pagina de internet a instituției; de asemenea, acesta poate fi consultat mai jos.

În vederea clarificării unor aspecte privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului (proba scrisă şi proba orală – interviu), comisia de atestare, aduce la cunoştinţă următoarele:

  1. Calendarul procedurii de atestare a persoanelor fizice care doresc să devină administratori de imobile
Data publicării: 08.06.2017
Termen depunere dosare în termen de 30 zile
Data limită 10.07.2017
Afișare lista candidați admiși pentru examinare 12.07.2017
Data examen – proba scrisă 17.07.2017
Afișare rezultate – proba scrisa 19.07.2017
Depunere contestații – proba scrisă 21.07.2017
Afişare rezultate contestaţii 24.07.2017
Data probă interviu 26.07.2017
Depunere contestaţii – probă interviu 27.07.2017
Afişare rezultate finale 31.07.2017

NOTĂ: Candidaţii declaraţi respinşi la sesiunile anterioare privind examenul de obţinere a atestatului de administrator de imobile pot participa la o nouă sesiune de atestare în baza unei cereri, cu actualizarea dosarului, după caz, și achitării taxei de examinare.

  1. Conţinutul subiectelor pentru atestare: Subiectele vor conţine întrebări din legislaţia stabilită conform bibliografiei, anexate prezentei.
  2. Formatul:
  3. Evaluarea cunoştinţelor solicitanţilor constă în completarea unui test grilă cu 24 de întrebări din legislaţia în vigoare specifică asociaţiilor de proprietari şi a unui test – lucrare practică privind repartizarea cheltuielilor;
  4. Durata probei va fi de 2 (două) ore.
  5. 4. Admiterea: Din cele 24 de întrebări, candidatul trebuie să obțină minimum de 21 de puncte ca să fie declarat admis;
  6. Notarea răspunsurilor se va face cu 1 punct pentru fiecare răspuns corect şi cu 0 puncte pentru răspunsurile greşite;
  7. Ora şi locul desfăşurării probei vor fi comunicate odată cu afișarea „Listei nominale a persoanelor admise în vederea susținerii examenului de atestare”.
  8. Contestaţii: Candidații declaraţi respinşi la proba scrisă, pot depune contestaţie la Registratura primăriei în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor, cu menţionarea orei înregistrării acestora.
  9. Proba orală – interviul – se va axa pe întrebări şi răspunsuri privind modul de punere în practică a prevederilor legislative specifice asociaţiilor de proprietari. Fiecare membru al comisiei va adresa cel puţin câte o întrebare candidatului. În urma probei interviu, membrii comisiei de atestare, decid calificativul admis sau respins, după caz.

Notă: Candidaţii absenți la probele interviu anterioare au posibilitatea de a solicita participarea la o nouă sesiune de examen, conform HCL 298/2015

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*