Anunţuri utile

6 martie 2020

ANUNŢ

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 23 martie 2020, proba practică și proba de interviu în maxim 4 zile lucrătoare de la terminarea probei practice, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de execuție de muncitor necalificat I, G, la Serviciul admimistrativ aprovizionare.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 13.03.2020 ora 16,00.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-studii generale;

Nu se solicită vechime în muncă conform prevederilor H.G.nr. 286/2011, modificată și completată.

Relaţiile suplimentare le puteţi obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.S. Iaşi la nr.de telefon 0232-206344 int.108.

Bibliografia, tematica, fișa postului și actele pentru dosarul de concurs sunt afișate la avizier și pe site-ul instituției.

 

21 februarie 2020

ANUNŢ

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 09 martie 2020, proba practică și proba de interviu în maxim 4 zile lucrătoare de la terminarea probei practice, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de execuție de muncitor necalificat I, M, la Serviciul admimistrativ aprovizionare.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 28.02.2020 ora 16,00.

Condiţii specifice de participare la concurs:
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă minim 9(nouă) ani;

Relaţiile suplimentare le puteţi obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.S. Iaşi la nr.de telefon 0232-206344 int.108.
Bibliografia, tematica, fișa postului și actele pentru dosarul de concurs sunt afișate la avizier și pe site-ul instituției.


5 februarie 2020

ANUNŢ

 Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 27 februarie 2020, proba scrisă și proba de interviu în maxim 4 zile lucrătoare de la terminarea probei scrise, pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie de instructor de educaţie, grad principal, M, la Centrul de Zi pentru Persoane cu Deficienţe de Auz şi Vorbire Sf. Pr. Zaharia.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 19.02.2020 ora 16,00.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– absolvenţi de studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în  muncă minim 9 ani;

Relaţiile suplimentare le puteţi obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.S. Iaşi la nr.de telefon 0232-206344 int.110.

Bibliografia, tematica, fișa postului și actele pentru dosarul de concurs sunt afișate la avizier și pe site-ul instituției.

 

20 ianuarie 2020

ANUNȚ

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 12 februarie 2020 ora 10.00, proba scrisă în vederea ocupării unui post contractual de execuţie vacant de asistent medical, PL, pe perioadă nedeterminată la Serviciul Cabinete Medicale Şcolare şi Universitare.
– diploma de bacalaureat;
– absolvenţi de şcoală postliceală sanitară;
– vechime minim 1 an ;
– sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali, Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu certificat vizat pe anul în curs;
– adeverinţă de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.
Proba de interviu va avea loc în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 29.01.2020 orele 16.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0232-206344 int.120 – Serviciul Resurse Umane.
Bibliografia, fişa postului şi actele necesare pentru dosarul de concurs sunt afişate la avizier şi pe site-ul instituţiei.

20 ianuarie 2020

ANUNȚ

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 05 februarie 2020 ora 10.00, proba scrisă în vederea ocupării unui post contractual de execuţie temporar vacant de asistent medical, PL, la Serviciul Cabinete Medicale Şcolare şi Universitare.
– diploma de bacalaureat;
– absolvenţi de şcoală postliceală sanitară;
– vechime minim 1 an ;
– sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali, Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu certificat vizat pe anul în curs;
– adeverinţă de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.
Proba de interviu va avea loc în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 29.01.2020 orele 16.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0232-206344 int.120 – Serviciul Resurse Umane.
Bibliografia, fişa postului şi actele necesare pentru dosarul de concurs sunt afişate la avizier şi pe site-ul instituţiei.

 

17 ianuarie 2020

ANUNŢ

Cămin Bătrâni Constantin şi Elena Iaşi cu sediul în localitatea Iaşi str. Mihail Cornea, nr.40-46 judeţul Iaşi organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
– inspector de specialitate, studii superioare, grad II, 1 post, conform H.G 286/23.03.2011 actualizată;
Concursul se va desfăşura astfel:
– Proba scrisă în data de 11.02.2020, ora 10,00 ,
– Proba interviu în data de 13.02.2020 ora 10,00
Pentru participarea la concursul organizat pentru funcţia de inspector de specialitate, studii superioare, grad II, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
– studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă în domeniul Ştiinţelor juridice, Ştiinţelor administrative;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării postului, minim 3 ani;
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de: 03.02.2020 ora 16,00 la sediul Cămin Bătrani C-tin şi Elena Iaşi.
Relaţii suplimentare la sediul: Cămin Bătrâni C-tin şi Elena Iaşi persoana de contact – Lisaniuc Daniela, tel. 0232/218 865.


26 septembrie 2019

ANUNŢ

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 18 octombrie 2019 ora 1000, proba scrisă în vederea ocupării a 4 posturi contractuale de execuţie  vacante de asistent medical, grad principal, PL, pe perioadă nedeterminată la Serviciul Cabinete Medicale Şcolare şi Universitare.

 • absolvenţi de şcoală postliceală sanitară;
 • dovada promovării examenului de grad profesional principal;
 • sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali, Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu certificat vizat pe anul în curs;
 • diploma de bacalaureat;
 • adeverinţă de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

Proba de interviu va avea loc în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 10.10.2019 orele 1600. Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0232-206344 int.108 – Serviciul Resurse Umane.

Bibliografia, fişa postului şi actele necesare pentru dosarul de concurs sunt afişate la  avizier şi pe site-ul instituţiei.


25 septembrie 2019

ANUNŢ

privind organizarea concursului în vederea ocupării postului contractual vacant de execuţie de psiholog,
grad practicant, 
la Centrul Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare C.A.Rosetti

          Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează în data de 17.10.2019, concurs în vederea ocupării postului  contractual vacant de execuţie de psiholog, grad practicant, la Centrul Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare C.A.Rosetti, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi.

Potrivit dispoziţiilor art.3, anexă, titlul l, din H.G. nr.286/2011 modificată, pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale, poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
– are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic european şi domiciliul în România ;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:
– absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de studii de psihologie;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 2 ani;

Condiţile de desfăşurare a concursului sunt:
– proba scrisă în data de 17.10.2019 ora 10,00;
– proba de interviu se susţine în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Locul desfăşurării concursului va fi la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi .

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 08.10.2019 ora 16,00 (în conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) din H.G. nr. 286/2011 modificată), cu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să – l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
f) curriculum vitae;

Copiile după actele susmenţionate se prezintă însoţite de documentele originale.
Relaţiile suplimentare le puteţi obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.S. Iaşi la nr.de telefon 0232-206344 int.110.


 

22 august 2019

ANUNŢ

Cămin  Bătrâni C-tin şi Elena Iaşi  cu sediul în localitatea Iaşi str. Mihail Cornea, nr.40-46 judeţul Iaşi organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante  de:
– maseur, 1 post, conform HG 286/23.03.2011
– îngrijitor, 1 post, conform HG 286/23.03.2011.

Concursul se va desfaşura astfel:

Pentru funcţia de maseur
– Proba scrisă în data de 16.09.2019,  ora 10,00 ,
– Proba practică în data de 18.09.2019  ora 10,00

Pentru participarea la concursul organizat pentru funcţia de masor candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– studii liceale cu diplomă de bacalaureat, şcoală postliceală BFT-recuperare;
– experienţă dovedită în funcţia de maseur, minin 1 an;
– vechime în muncă, minim 5 ani;

Pentru funcţia de îngrijitor
– Proba practică în data de 16.09.2019,  ora 10,00 ,
– Proba de interviu în data de 18.09.2019  ora 10,00

Pentru participarea la concursul organizat pentru funcţia de îngrijitor candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– studii generale/medii;
– vechime în muncă, minim 1 an;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de: 05.09.2019 ora 16,00 la sediul  Cămin Bătrani C-tin şi Elena Iaşi.
Relaţii suplimentare la sediul: Cămin Bătrâni C-tin şi Elena Iaşi persoana de contact: Lisaniuc Daniela: 0232/218.865.


4 iulie 2019

ANUNŢ

S.C. Termo Service S.A. angajează ”Șef formație instalatori”. Condițiile minime cerute sunt de a avea studii medii și cel puțin 3 ani experiență într-o poziție similară.

C.V.-urile se pot depune la sediul societății din Aleea Grădinari nr. 8, de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00 sau prin e-mail la adresa contact@tsiasi.ro pâna la data de 12 iulie 2019.

Relații suplimentare se pot obține la sediul firmei.


 

ANUNŢ

Cămin  Bătrâni C-tin şi Elena Iaşi  cu sediul în localitatea Iaşi str. Mihail Cornea, nr.40-46 judeţul Iaşi organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante  de:
– muncitor calificat, 1 post, conform HG 286/23.03.2011.

Concursul se va desfaşura astfel:
– Proba scrisă în data de 06.06.2019,  ora 10,00 ,
– Proba interviu în data de 10.06.2019  ora 12,00

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– studii generale;
– vechime minim 7 ani;
– curs de calificare profesională în instalaţii tehnico-sanitare;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de: 29.05.2019 ora 16,00 la sediul  Cămin Bătrani C-tin şi Elena Iaşi.
Relaţii suplimentare la sediul: Cămin Bătrâni C-tin şi Elena Iaşi persoana de contact: Chiriac Alina: 0232/218.865.


 

10 mai 2019

ANUNŢ

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier grad superior la Compartiment Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi, care se va desfăşura la sediul instituţiei, din Iaşi, str.Mitropolit Varlaam nr.54 în data de 10.06.2019, ora 10,00 pentru proba scrisă şi în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, pentru proba de interviu.

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în conformitate cu dispoziţiile art.49 din H.G.nr.611/2008 republicată şi modificată, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 si art.57 alineat 5 lit.c) din Legea nr.188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare respectiv:
– studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe sociale;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Relaţiile suplimentare le puteţi obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.S. Iaşi la nr.de telefon 0232-206344 int.108.
Bibliografia, tematica, fișa postului și actele pentru dosarul de concurs sunt afișate la avizier și pe site-ul instituției.


15 aprilie 2019

ANUNŢ

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector grad debutant la Compartiment Monitorizare, Analiză statistică, Indicatori asistență socială și Incluziune socială din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi, care se va desfăşura la sediul instituţiei, din Iaşi, str.Mitropolit Varlaam nr.54 în data de 16.05.2019, ora 10,00 pentru proba scrisă şi în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, pentru proba de interviu.

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în conformitate cu dispoziţiile art.49 din H.G.nr.611/2008 republicată şi modificată, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare respectiv:
– studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul filologie;

Relaţiile suplimentare le puteţi obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.S. Iaşi la nr.de telefon 0232-206344 int.108.
Bibliografia, tematica, fișa postului și actele pentru dosarul de concurs sunt afișate la avizier și pe site-ul instituției.


3 aprilie 2019

ANUNŢ

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 25 aprilie 2019, proba scrisă și proba de interviu în maxim 4 zile lucrătoare de la terminarea probei scrise, pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de asistent medical, PL, la Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 16.04.2019 ora 16,00.

Condiţii specifice de participare la concurs:
–   studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
–   absolvenţi de şcoală postliceală sanitară;
–   sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali, Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu viză pe anul în curs;
–   adeverință de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

Relaţiile suplimentare le puteţi obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.S. Iaşi la nr.de telefon 0232-206344 int.108.
Bibliografia, tematica, fișa postului și actele pentru dosarul de concurs sunt afișate la avizier și pe site-ul instituției.


11 martie 2019

ANUNŢ

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier grad superior la Serviciul Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi, care se va desfăşura la sediul instituţiei, din Iaşi, str.Mitropolit Varlaam nr.54 în data de 12.04.2019, ora 10,00 pentru proba scrisă şi în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, pentru proba de interviu.

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în conformitate cu dispoziţiile art.49 din H.G.nr.611/2008 republicată şi modificată, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 si art.57 alineat 5 lit.c) din Legea nr.188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare respectiv:
– studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în asistență socială;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Relaţiile suplimentare le puteţi obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.S. Iaşi la nr.de telefon 0232-206344 int.108.
Bibliografia, tematica, fișa postului și actele pentru dosarul de concurs sunt afișate la avizier și pe site-ul instituției.


 

21 ianuarie 2019

ANUNŢ

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 13 februarie 2019, proba scrisă și proba de interviu în maxim 4 zile lucrătoare de la terminarea probei scrise, pentru ocuparea a 2(două) posturi contractuale vacante de execuție de asistent medical, grad principal, PL, la Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 04.02.2019 ora 16,00.

Condiţii specifice de participare la concurs:
– absolvenţi de școală postliceală sanitară;
– 5(cinci) ani vechime în specialitatea asistent medical;
– dovada promovării examenului de grad profesional principal
– sunt membri al Ordinului Asistenților Medicali, Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România cu certificat vizat pe anul în curs;
– diploma de bacalaureat;
– adeverință de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.
Relaţii suplimentare le puteţi obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.S. Iaşi la nr.de telefon 0232-206344 int.108.

Bibliografia, tematica, fișa postului și actele pentru dosarul de concurs sunt afișate la avizier și pe site-ul instituției.


14 ianuarie 2019

ANUNŢ

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 06 februarie 2019, proba scrisă și proba de interviu în maxim 4 zile lucrătoare de la terminarea probei scrise, pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de director la Căminul de Pensionari “Sf. Cuvioasă Parascheva’’ care are calitatea de ordonator terţiar faţă de Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 28.01.2019 ora 16,00.

Condiţii specifice de participare la concurs:
– absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre următoarele domenii de licenţă: asistenţă socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 5 ani;

Relaţii suplimentare le puteţi obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.S.Iaşi la nr.de telefon 0232-206344 int.110.


13 noiembrie 2018

ANUNŢ

Cămin Bătrâni Sf.C-tin şi Elena Iași,  cu sediul în localitatea Iași, str. Mihail Cornea, nr.40-46 judetul Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
– infirmier, 1 post conform HG 286/23.03.2011.

Concursul  se va desfăşura astfel:
– Proba practică în data de 06.12.2018,  ora 10,00
– Proba de interviu în data de 10.12.2018, ora 12,00

Condiții specifice pentru ocuparea postului:
– studii generale/medii;
– vechime minim 1(unu) an

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de: 27.11.2018 ora 16,00 la sediul Căminului de Bătrâni Sf.Constantin şi Elena Iaşi.  Relaţii suplimentare la sediul: Cămin de Bătrâni Sf. Constantin şi Elena Iaşi, telefon 0232/218.865.


 

15 octombrie 2018

ANUNŢ

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 06 noiembrie 2018, proba scrisă și proba de interviu în maxim 4 zile lucrătoare de la terminarea probei scrise, pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant, de asistent medical, PL, la Centrul Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare C.A.Rosetti – Adăpost de noapte.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 26.10.2018 ora 16,00.

Condiţii specifice de participare la concurs :

–   studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
–   absolvenţi de şcoală postliceală sanitară;
–  sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali, Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu viză pe anul în curs;
–  vechime minimă în specialitatea studiilor  4 ani.

Relaţiile suplimentare le puteţi obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.S.Iaşi la nr.de telefon 0232-206344 int.110.


14 septembrie 2018

ANUNŢ

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează în data de 08 octombrie 2017 ora 1000, proba scrisă în vederea ocupării a 7 (şapte) posturi contractuale de execuţie  vacante de asistent medical, grad principal, PL, pe perioadă nedeterminată la Serviciul Cabinete Medicale Şcolare şi Universitare.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • absolvenţi de şcoală postliceală sanitară;
 • cinci ani vechime în specialitatea de asistent medical;
 • dovada promovării examenului de grad profesional principal;
 • sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali, Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu certificat vizat pe anul în curs.
 • diploma de bacalaureat
 • adeverinţă de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

Proba de interviu va avea loc în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 27.09.2018 orele 1600.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0232-206344 int.108 – Serviciul Resurse Umane.

Bibliografia, tematica, fişa postului şi actele pentru dosarul de concurs sunt afişate la  avizier şi pe site-ul instituţiei.


29 august 2018

ANUNŢ

Căminul de Pensionari „ Sf. Cuv. Parascheva”  cu sediul în localitatea Iaşi, str. Codrescu nr. 6 , judeţul Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție, vacante , de:

 1. Muncitor calificat, I, M – bucătar – 1 post

conform  HG 286/23.03.2011 cu modificările și completările în vigoare;

Concursul pentru  ocuparea postului vacant constă în probă scrisă, probă practică,  interviu și   se va desfăşura astfel:

– Proba scrisă în data de 18.09.2018,  ora 9,00

– Proba practică  în data de 20.09.2018  ora 8,00

– Proba interviului în data de 21.09.2018  ora 9,00

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de muncitor calificat,I,M – bucătar:

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

– vechime în muncă minim 9 ani;

–  curs de calificare în meseria de  bucătar ;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs  până la data de 10.09.2018   ora 15,00 la sediul Căminului de Pensionari « Sf. Cuv. Parascheva »  Iaşi.

Relaţii suplimentare la sediul: Căminului de Pensionari « Sf. Cuv. Parascheva »  Iaşi –  telefon: 0784235721.

 

24 august 2018

ANUNȚ

            Având în vedere dispoziţiile art. 54, art.57 alineat 5 lit.b) din Legea nr.188/1999 (**republicată**) privind Statutul funcţionarilor publici*) şi ale art.22 din H.G.nr.611/2008 republicată şi modificată, vă înştiinţăm de organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier grad principal la Servicul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi, care se va desfăşura la sediul instituţiei, din Iaşi, str.Mitropolit Varlaam nr.54 în data de 24.09.2018, ora 10,00 pentru proba scrisă şi în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, pentru proba de interviu.

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în conformitate cu dispoziţiile art.49 din H.G.nr.611/2008 republicată şi modificată, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile de participare şi atribuţiile stabilite prin fişa postului, respectiv condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi de art.57 alineat 5 lit.b) din Legea nr.188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare respectiv:
– studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani

ATRIBUŢIILE POSTULUI:

 • pune în executare legile şi celelalte acte normative specifice Serviciului Resurse Umane;
 • elaborează/modifică/actualizează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, procedurile scrise de lucru specifice activităţii Serviciului Resurse Umane;
 • gestionează baza de date în programul de salarii – NEXUS la nivelul Serviciului Resurse Umane şi efectuează în permanenţă corecţiile care se impun conform dispoziţiilor;
 • răspunde de comunicarea tuturor dispoziţiilor precum şi de înregistrarea contractelor individuale de muncă în programul Revisal care este încorporat în programul de salarii şi aici facem trimitere la transmiterea tuturor informaţiilor în conformitate cu H.G. 905/2017 actualizată;
 • asigură ducerea la indeplinire a tuturor prevederilor legale privind angajarea personalului numit într-o funcţie publică, a personalului contractual, a dispoziţiilor de numire şi angajare, întocmeşte contractul individual de muncă, actele adiţionale ori de câte ori situaţia o impune, întocmeşte dosarul profesional;
 • întocmeşte dispoziţii de suspendare, încetare, transfer la personal contractual cât şi la funcţionarii publici, ori de câte ori situaţia o impune;
 • asigură organizarea şi desfăşurarea concursurilor la nivelul funcţiilor publice, în conformitate cu legile specifice în vigoare;
 • întocmeşte actele necesare în vederea încetării activităţii, pensionării anticipate, pentru limită de vârstă şi invaliditate, respectiv eliberează adeverinţe cu vechimea în muncă, nota de lichidare, copie a dosarului profesional la funcţionarii publici;
 • respectă Codul de conduită a funcţionarilor publici, normele P.S.I. şi protecţia muncii;
 • păstrează secretul de serviciu şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile şi documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice;
 • răspunde disciplinar, contravenţional, material, civil sau penal după caz, pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu;
 • asigură prezenţa obligatorie şi efectuează sarcinile care se impun la toate acţiunile sociale care sunt organizate de Primăria Municipiului Iaşi prin Direcţia de Asistenţă Socială (8 Martie, distribuirea de tichete sociale valorice, cu ocazia Sărbătorilor de Paşte şi Crăciun, Ziua familiei, Ziua internaţională a copilului, începerea anului şcolar, Ziua Iaşului, acordarea de beneficii sociale cu ocazia Sărbătorilor de Paşte şi Crăciun;
 • îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducătorul ierarhic superior;
 • se conformează dispoziţiilor date de şeful de serviciu, cu excepţia cazurilor în care consideră că sunt ilegale. În acest caz este obligat să motiveze în scris.

 Bibliografie concurs

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, (M.O nr. 365/2007), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, (M.O nr. 525/2007);
 4. Legea nr. 53/2003) – CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (**republicat**) Legea nr. 53/2003) ;
 5. Legea nr.448/2006 (**republicată**), modificată şi completată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.S. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.


10 august 2018

ANUNȚ

       Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de șef birou la Biroul Achiziții și Prelucrarea Datelor. Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 12.09.2018, ora 10, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi, iar interviul va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la acelaşi sediu.

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a-III-a, conform art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modif., la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi.

Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei şi bibliografia stabilită se vor afişa la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi pe site-ul instituţiei www.dac_iasi.ro,

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile de participare stipulate de art.54 și ale art. 66 din Legea nr.188/99, republicată 2 şi modif, pentru concursul de promovare și atribuțiile conform fișei postului, respectiv:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele ramuri de știință: informatică, matematică, fizică și științe economice sau în domeniul de licență chimie;
 2. studii de master sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii;
 3. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 5 ani;
 4. să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
 5. să nu aibă cazier administrativ o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile legii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.S. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.

 ————————————————————————————–


————————————————————————————-

 


 

ANUNŢ !

Va rugam sa va achizitionati bilete si abonamente in timp util pentru a putea utiliza mijloacele de transport public si in afara programului de functionare a tonetelor.
Programul tonetelor si dispeceratelor este urmatorul :

STATIA LUNI-VINERI SAMBATA-DUMINICA STRĂZI ARONDATE
BICAZ 6:00 – 20:00 7:00 – 15:00 Bulevardul Dacia, Strada Buridava, Strada Columnei, Strada Dreptatii, Strada Prof.I.Simionescu, Strada Simionescu I. Prof. Strada Stramosilor, Strada Vitejilor
ZIMBRU 5:00 – 21:00 6:00 – 20:00 Aleea Sucidava, Aleea Vitejilor, Strada Amurgului, Strada Caramidari, Strada Sarmisegetusa, Strada Sucidava,  Strada Zimbrului
FAMILIAL 5:00 – 21:00 6:00 – 20:00 Aleea Basarabi, Aleea Musatini, Aleea Plaesilor, Bulevardul Alex Cel Bun,  Piata Voievozilor, Soseaua Galata, Stradela Berindei Arh, Stradela Valeni, Strada Alunis, Strada Arges, Strada Bacalu Iancu, Strada Basarabi, Strada Bistrita, Strada Bradetului, Strada Cicoarei, Strada Crihan Anton, Strada Jijia, Strada Musatini, Strada Plaesilor, Strada Roadelor, Strada Roman Voda
PODUL DE PIATRA 6:00 – 20:00 7:00 – 15:00 Aleea Decebal, Strada Dacia, Strada Decebal, Strada Ipsilante, Strada Milcov, Strada Perju, Strada Romana, Strada Semnului, Strada Sfintul Andrei, Strada Tanasescu, Strada Urcusului
PIATA NICOLINA 5:00 – 21:00 6:00 – 15:00 Strada Duca Voda, Strada Masinei, Strada Mitropolit Varlaam
TESATURA 6:00 – 20:00 6:00 – 15:00 Bulevardul Mangeron, Bulevardul Socola,  Bulevardul Tutora, Calea Chisinaului,  Fundac Socola, Splai Bahlui, Strada Primaverii, Strada Sf.Lazar, Strada Socola, Strada Splai Bahlui, Strada Tutora
DR. SAVINI 5:00 – 21:00 6:00 – 20:00 Stradela Ciric, Strada Aeroportului, Strada Aterisaj, Strada Aurel Vlaicu, Strada Aviatiei, Strada Avionului, Strada Caranda Gheorghe, Strada Ciric, Strada Dr. Savini, Strada Fintinilor,  Strada Han Tatar, Strada Hanciuc, Strada Holboca, Strada Ion Creanga, Strada Lupu Vasile, Strada Maracineanu Valter, Strada Margine, Strada Mistretului, Strada Negel Gh.Lt.Av., Strada Oancea, Strada Obreja, Strada Petre Ispirescu, Strada Pictorului, Strada Popovici Lt., Strada Porumbului, Strada Rosiori, Strada Sapte Oameni, Strada Stejar, Strada Tatarasi, Strada Vasile Lupu, Strada Zborului
ATENEU 6:00 – 20:00 7:00 – 15:00 Fundac Calarasi, Stradela Nicorita, Strada Calarasi, Strada Creanga Ion, Strada Cupidon, Strada Dorobanti, Strada Dudescu, Strada Eternitate, Strada Fulger, Strada Galateanu, Strada Ispirescu Petre, Strada Miluta Gheorghiu, Strada Misai, Strada Nicorita, Strada Rachiti, Strada Rojnita, Strada Sadoveanu Mihail, Strada Sevastopol, Strada Spancioc, Strada Trompeta, Strada Tufescu, Strada Verzes
TG. CUCU 6:00 – 20:00 6:00 – 20:00 Bulevardul Independentei, Stradela Armeana, Stradela Italiana, Stradela Moara de Vint, Strada Albinet, Strada Alistar, Strada Apelor, Strada Armeana, Strada Balcescu Nicolae, Strada Balusescu, Strada Barnitiu Simion, Strada Brindusa, Strada Cerchez ,Strada Conductelor, Strada Cucu, Strada de Nord, Strada Dochia, Strada Dragos Voda, Strada Eminescu Mihai, Strada Enescu George, Strada Fulger, Strada Golia, Strada Greerul, Strada Hotin, Strada Italiana Strada Marchian Folescu, Strada Martha, Strada Mironescu I.I., Strada Moara de Vint, Strada Nicolae Balcescu , Strada Pacii, Strada Pantelimon, Strada Paul Prof. , Strada Popescu Eremia Strada Prof.Ion Inculet, Strada Prof.Paul, Strada Prof.Ion Paul, Strada Racovita Emil, Strada Radu-Mihai, Strada Rafael , Strada Rece, Strada Ripei, Strada Roscani, Strada Rufeni, Strada Sararie, Strada Sarariei , Strada Savescu Toma, Strada Sfintul Atanase, Strada Sfintul Teodor Strada Soficu, Strada Spital Pascanu, Strada Ticaul de Jos, Strada Timpului, Strada Toamnei  Strada Trofeelor, Strada Vulpe, Strada Zorilor
PIATA UNIRII 6:00 – 21:00 6:00 – 20:00 Aleea Alecsandri Vasile, Bulevardul 30 Decembrie, Fundac Gavril Muzicescu, Fundac Pietrariei Pasaj Cuza Voda, Piata Unirii, Strada Alecsandri Vasile, Strada Arcu, Strada Atanasie Sf.,  Strada Bratianu Gh.I., Strada Bratianu Ion C., Strada Broscariei, Strada Burada Teodor, Strada Closca Strada Crisan , Strada Cujba Prof., Strada Cuza Voda, Strada Dimitrov Gheorghe, Strada Dobrogeanu Ghere, Strada Gandu, Strada Gheorghe Doja, Strada Gindu, Strada Gospodari, Strada Horia, Strada Lapusneanu, Strada Lapusneanu Alexandru, Strada Morilor, Strada Octav Botez, Strada Palade, Strada Petru Movila, Strada Petru Rares, Strada Prof.Petru Cujba, Strada Ripa Galbena, Strada Saulescu, Strada Stefan Cel Mare, Strada Stroescu V., Strada Uzinei, Strada Vasile Alecsandri, Trecere Davidel
UNIVERSITATE 7:00 – 20:00 7:00 – 15:00 Aleea Dumbrava Rosie, Aleea Grigore Ghica Voda, Bulevardul Carol I, Bulevardul Copou, Calea 23 August, Stradela Macazului, Stradela Sararie, Stradela Sarariei, Strada 23 August, Strada Aurora, Strada Babes Victor Dr. , Strada Berthelot G-ral, Strada Buna Vestire , Strada Caraman Petru , Strada Catargi Lascar, Strada Codrescu, Strada Codrescu Dr., Strada Conta Vasile, Strada Culturii, Strada Dr. Codrescu, Strada Dumbrava Rosie, Strada Flamura Rosie, Strada Ganea Nicolae, Strada Garabet Ibraileanu, Strada Ibraileanu Garabet, Strada Kogalniceanu Mihail, Strada Lascar Catargi, Strada Maiorescu Titu , Strada Nicolae Gane, Strada Pallady Theodor, Strada Pavlov, Strada Pinului, Strada Pojarniciei, Strada Puskin, Strada Puskin A.S. Strada Ralet, Strada Ralet Dimitrie, Strada Scaricica, Strada Simion Barnutiu, Strada Sipotel, Strada Sulfinei, Strada Theodor Vascauteanu, Strada Titu Maiorescu, Strada Vascauteanu, Strada Vasile Conta, Strada Victor Babes
BILLA 7:00 – 15:00 Fundac Muntenimii, Soseaua Arcu, Strada Bacinschi, Strada Buzescu Preda, Strada Florilor Strada Garii, Strada Muntenimii, Strada Silvestru, Strada Silvestru Strapungerii, Strada Strapungerii Silvestru, Strada Zugravi.
SERG. GR. IOAN 5:00 – 21:00 6:00 – 20:00 Aleea Canta, Soseaua Pacurari, Strada Arbore Luca, Strada Banat, Strada Bancila Octav, Strada Belvedere, Strada Brates, Strada Canta, Strada Casin, Strada Grigore Ioan Sergent, Strada Luca Arbore, Strada Pacurari, Strada Razboieni, Strada Stindardului.
MOARA 1 MAI (TRAMVAIE) 6:00 – 20:00 7:00 – 15:00 Cismeaua Pacurari, Fundac Bucovinei, Fundac Olari, Soseaua Moara de Foc, Soseaua Munteni Stradela Canta, Strada Belvedere, Strada Bucovinei, Strada Calugareni, Strada Cazarmilor Strada Cozma Toma, Strada Horga, Strada Moara de Foc, Strada Mos Ion Roata, Strada Munteni Strada Namoloasa, Strada Neculau, Strada Niceman, Strada Nicolau, Strada Ogorului, Strada Olteniei, Strada Petru Poni, Strada Podul Inalt, Strada Rampei, Strada Toma Cozma, Strada Transilvaniei
TUDOR VLADIMIRESCU 6:00 – 20:00 7:00 – 15:00 Aleea Gradinari, Bulevardul Primaverii, Bulevardul Tudor Vladimirescu, Bulevardul Vladimirescu Tudor, Stradela Gradinari, Strada Barbu Lautaru, Strada Ciurchi, Strada Mizil, Strada Mosu Strada Nisipari, Strada Otilia Cazimir, Strada Protopopescu Cpt., Strada Smirdan, Strada Tepes Voda, Strada Vladimirescu Tudor, Strada Zidari
MOLDOVA MALL 8:00 – 17:00 Bulevardul Stefan Cel Mare, Stradela Barboi, Stradela Doamna Elena, Strada 7 Noiembrie Strada 9 Mai, Strada A. Panu, Strada Agatha Birsescu, Strada Anastasie Panu, Strada Bancii Strada Barboi, Strada Birsescu Agatha, Strada Col. Langa, Strada Costache Negri, Strada Doamna Elena, Strada Ghica Voda, Strada Grigore Ureche, Strada Langa Col.,  Strada Mitropoliei, Strada Negri Costache, Strada Ornescu, Strada Panu Anastasie, Strada Sfintul Constantin, Strada Sfintul Sava, Strada Trei Ierarhi, Strada Ureche Grigore, Strada Vovideniei Strada Zlataust, Strada Zmeu
CUG VECHI 6:00 – 20:00 7:00 – 15:00 Bulevardul Poitiers, Stradela Clopotari, Stradela Manta Rosie, Strada Cazangiilor,  Strada Cetatuia, Strada Clopotari, Strada Doja Gheorghe, Strada Fortus, Strada Gloriei, Strada Graniceri, Strada Hlincea, Strada Impacarii, Strada Inculet Ion Prof., Strada Manta Rosie Strada Olari, Strada Otelari, Strada Ovidiu, Strada Plantelor, Strada Pompieri, Strada Prof.A.Sesan Strada Prudentei, Strada Radu-Voda, Strada Razoarelor, Strada Sesan A.Prof., Strada Strugurilor, Strada Uranus
PODU ROS 2 (POSTA) 7:00 – 15:00 7:00 – 15:00 Aleea Bucium, Aleea Nicolina, Aleea Rozelor, Soseaua Nationala, Strada Boiangiului, Strada Bucium, Strada Savescu
PODU ROS 1 5:00 – 21:00 6:00 – 20:00 Aleea Bucium,  Aleea Nicolina, Aleea Rozelor, Soseaua Nationala, Strada Boiangiului, Strada Bucium, Strada Savescu
POD NICOLINA 5:00 – 21:00 6:00 – 20:00 Bulevardul Cantemir Dimitrie, Bulevardul Nicolae Iorga,  Bulevardul Republicii, Soseaua Nicolina, Soseaua Voinesti, Stradela Cetatuia, Stradela Muncii, Strada Berindei Ioan, Strada Bradului, Strada Cantemir Dimitrie, Strada Carpati, Strada Ciresica, Strada Diminetii, Strada Egalitatii, Strada Emil Alexandrescu, Strada Frumoasa, Strada Halipa Pantelimon, Strada Iarmaroc, Strada Iorga Nicolae, Strada Izvor, Strada Lacului, Strada Libertatii, Strada Magurei Strada Minervei, Strada Neculce Ion, Strada Neptun, Strada Nicolae Iorga, Strada Nicolina Strada Orientului, Strada Pantelimon Halipa, Strada Poienilor, Strada Pompei, Strada Republicii Strada Salciilor, Strada Tutea Petre, Strada Valea Adanca
FRIGORIFER 6:00 – 20:00 7:00 – 16:00 Fundac Bucium, Fundac Paun,  Fundac Plopii Fara Sot, Soseaua Barnova, Soseaua Birnova Soseaua Bucium, Stradela Iosif Stefan Octav, Stradela Plopii Fara Sot, Strada Al.O.Teodoreanu Strada Arapului, Strada Atelierului, Strada Bularga, Strada Butnari, Strada Cronicar Mustea Strada Greierul, Strada Iosif Stefan Octav, Strada Islaz, Strada Paun, Strada Plopii Fara Sot Strada Proletari, Strada Sturza Mihai, Strada Teodoreanu Al.O.,  Strada Vladiceni, Strada Voinicilor
MUNCA INVALIZILOR 6:00 – 20:00 7:00 – 15:00 Aleea Pacurari, Soseaua Rediu, Soseaua Rediu Tatar, Stradela Rediu, Strada Movila Pacuret Strada Pacuret, Strada Popauti, Strada Rediu, Strada Rediu Tatar
MIRCEA CEL BATRIN 5:00 – 21:00 6:00 – 20:00 Aleea Mircea Cel Batran, Aleea Mircea Cel Batrin, Calea Galata,  Strada Cerna, Strada Crisului Strada Dimbovita, Strada Lotrului, Strada Mircea Cel Batrin, Strada Petru Schiopul, Strada Schiopul Petru, Strada Sendrea Hatman,  Strada Trotus, Strada Ureche Vasile, Strada Vamasoaia, Strada Vasile Ureche
TUDOR NICOLAE 6:00 – 20:00 6:00 – 20:00 Aleea Oltea Doamna, Aleea Tudor Neculai, Fundac Ferent, Fundac Perjoaia, Soseaua Tudor Neculai, Stradela Sfintul Vasile, Strada Manastirii, Strada Miroslava, Strada Sfintul Gheorghe
POD METALURGIE 5:00 – 21:00 6:00 – 20:00 Bulevardul Chimiei, Strada Gradinari, Strada Mihai Voda Viteazul, Strada Motu, Strada Parcului
ROND COPOU 7:00 – 15:00 Aleea Copou, Aleea Fermei,  Aleea Grigore Ghica Voda, Aleea Sadoveanu Mihail, Soseaua Sarariei, Soseaua Stefan Cel Mare, Stradela Ion Ionescu Brad, Strada Alecu Russo, Strada Alexandru Vlahuta, Strada Bogdan Voda, Strada Borcea Prof. Strada Cantacuzino G.M. Strada Caragiale Ion Luca, Strada Cosbuc George, Strada Curcanul Penes, Strada Dr Vicol, Strada Frederich, Strada George Cosbuc, Strada Ghica Grigore Voda, Strada I L Caragiale, Strada Macazului, Strada Oastei, Strada Penes Curcanul,  Strada Petre Andrei, Strada Stoicescu, Strada Topirceanu George, Strada Ursulea, Strada Vicol Dr. , Strada Viticultorilor, Strada Vlahuta Alexandru
CASA SINDICATELOR 6:00 – 20:00 6:00 – 20:00
BLOCURI CETATUIA 6:00 – 20:00 7:00 – 15:00
BLOC CARMEN 5:00 – 21:00 6:00 – 20:00
POLICLINICA RECUPERARE 6:00 – 20:00 7:00 – 15:00
BISERICA “INALTAREA DOMNULUI” 5:00 – 21:00 7:00 – 15:00
GARA INTERNATIONALA 6:00 – 15:00 7:00 – 15:00
TEATRUL NATIONAL 7:00 – 15:00 7:00 – 15:00
OCTAV BANCILA 6:00 – 20:00 7:00 – 15:00
MOARA 1 MAI (AUTOBUZE) 5:00 – 21:00 6:00 – 20:00
BAZAR 7:00 – 15:00 7:00 – 15:00

 

DISPECERATE

STATIA LUNI-VINERI SAMBATA-DUMINICA
Rond Copou 5:00 – 22:50 5:00 – 22:50
Tg. Cucu 5:00 – 22:40 5:00 – 22:40
Gara 5:00 – 22:40 5:00 – 22:40
Pacurari 5:10 – 22:45 5:10 – 22:45
Canta 5:00 – 22:50 5:00 – 22:50
Rond Dacia 4:25 – 23:05 4:25 – 23:05
Piata Al.cel Bun 5:00 – 22:45 5:00 – 22:45
CUG I 4:55 – 22:40
CUG II 5:00 – 22:45 5:00 – 22:45
Baza 3 5:30 – 22:50 5:30 – 22:50
Tatarasi Sud 5:00 – 22:40 5:00 – 22:40
Tatarasi Nord 5:00 – 22:45
Rond Dancu 4:45 – 22:55 4:45 – 22:55
Bucium 5:00 – 22:35 5:00 – 22:35
Tutora 5:00 – 22:35
Blocuri Ciurea 5:00 – 22:50 5:00 – 22:50
Carrefour Era 5:00 – 22:30
Triumf 5:00 – 22:00
Han Trei Sarmale 4:55 – 22:45