Primaria Iasi angajeaza asistent medical pe perioada determinata

Publicat de Curierul de Iasi la data de 26/04/2011

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de asistent medical din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat-compartiment Personal Auxiliar:

  • 1 post temporar vacant – asistent medical la Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat-compartiment Personal Auxiliar

Conditii specifice:

– studii medii sanitare absolvite cu diploma sau scoala   postliceala sanitara absolvita cu diploma sau echivalenta in specialitatea asistent medical generalist;

– certificat de membru sau alt document valabil, eliberat de Ordinul Asistentilor

Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, care sa ateste dreptul de exercitare a profesiei ;

-vechime in specialitatea studiilor-minim 6 luni .

Bibliografie :

1.Notiuni fundamentale de igiena-dr.Nicolae Poll si Adriana Serban

2.Urgente medico-chirurgicale-Lucretia Titirica

3.Boli infectioase(Notiuni sumare)-dr.Marin Voiculescu

4.Dermatologie (Notiuni sumare)-dr.A.Conu

5.Primul ajutor in caz de rani, hemoragii fracturi, entorse, luxatii, inec, intoxicatii, intepaturi veninoase, insolatii, lipotimii-sincope, stop respirator si cardiac

6.Transportul accidentatilor

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Iaşi în data de 06.06.2011 ora 10.00, proba scrisă şi în data de 07.06.2011, ora 10.00, interviul.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din HG nr. 286/2011, si anume:

a) cerere de înscriere la concurs adresată primarului municipiului Iaşi;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor solicitate în condiţiile specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) certificat de membru sau alt document valabil, eliberat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, care sa ateste dreptul de exercitare a profesiei.

Data limită de depunere a dosarelor este 06.05.2011.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi–Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.11-Serviciul Resurse Umane, Pregătire Profesională şi Secretariat, telefon 0232/267582 int. 141 sau pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi: www.primaria-iasi.ro.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*