Închirierea şi utilizarea temporară a spaţiilor din unităţile de învăţământ, în dezbatere publică

Publicat de Curierul de Iasi la data de 05/10/2018

Municipalitatea ieșeană aduce în atenția publicului un proiect de hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea Regulamentului – Cadru, a Caietului de sarcini, a modelului -Contract de închiriere, a modelului – Contract de utilizare temporară şi  a Listei de tarife în vederea închirierii şi utilizării temporare a spaţiilor excedentare din unităţile de învăţământ de pe raza Municipiului Iaşi.

În ceea ce priveşte procedura  de închiriere, aceasta este structurată pe două categorii: închirierea spaţiilor disponibile excedentare pentru perioade de timp fracţionat, în interiorul unei zile / săptămâni care nu  afectatează  procesul de învăţământ prin Contracte de utilizare temporară, respectiv închirierea spaţiilor disponibile excedentare, care nu sunt afectate de procesul de învăţământ (locaţiune fără timpi fracţionaţi) prin  Contract de închiriere. Preţul minim de pornire al licitaţiei va fi stabilit conform Hotărârii de Consiliul Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor sume ce se fac venit la bugetul local în vigoare la data licitaţiei, ţinându-se seama de grupa de activitate şi zonă. Închirierea spaţiilor excedentare se va face în condiţiile legii, prin licitaţii publice cu strigare, conform prevederilor cuprinse în Caietul de sarcini. După adjudecarea licitaţiilor se vor încheia contracte de închiriere, iar unităţile de învăţământ cu personalitate juridică vor raspunde de modul de derulare al acestora.

În conținutul Regulamentului-cadru aferent procedurii propuse se precizează inclusiv care sunt spaţiile disponibile excedentare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, anume: clădiri sau părţi ale acestora, săli de clasă, săli de festivităţi, cantina, magazie, camere de cămin, ateliere, laboratoare, inclusiv dotările aferente, contrucţiile demontabile (garaje,tonete), săli de sport, terenuri de sport şi alte suprafeţe de teren, care în anumite perioade din timpul unui an scolar, a unei săptămâni sau a unei luni, nu sunt folosite în procesul instructiv-educativ, conform curriculei şcolare, respectiv pentru ore de curs propriu-zise sau pentru programul „şcoala după şcoală”.

Având în vedere planul de şcolarizare pentru anul viitor şi prognoza pentru următorul ciclu de şcolarizare, pentru a putea fi închiriate prin licitaţie publică, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ  preuniversitar au obligaţia ca până la data de 31 ianuarie a fiecărui an şcolar să inventarieze şi să transmită spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi situaţia spaţiilor excedentare temporar disponibile în vederea valorificării acestora.

Spaţiile excedentare / temporar disponibile  vor putea fi scoase la licitaţie numai după obţinerea Avizului Conform al Ministerului Educatiei Nationale, după caz, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate sunt rugate să contacteze Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (CIC) – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6. În termen de 10 zile calendaristice de la afişare (începând cu data de 3 octombrie 2018) cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 11, Iaşi, cod poștal 700064. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise şi CIC – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6, luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30 și 16.30, joi între orele 8.30 – 18.30 sau pe email la adresa informatii@primaria-iasi.ro.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat aici: http://www.primaria-iasi.ro/imagini-iasi/fisiere-iasi/1538569739-Proiect_HCL_regulament_inchiriere_spatii_scoli.pdf.

Comments

comments

Categoria: educatie

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*