“Împreună decidem viitorul orașul nostru!” – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Iaşi 2015 – 2030

Publicat de Curierul de Iasi la data de 14/04/2016

Primăria Municipiului Iaşi a lansat săptămâna trecută Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Iaşi 2015 – 2030, o campanie de consultare a populaţiei privind unsprezece domenii de interes public. Practic, toţi ieşenii sunt invitaţi la cea mai mare dezbatere publică privind viitorul oraşului organizată în ultimele decenii. În baza acestei strategii, Municipiul Iași, în colaborare cu Zona Metropolitană Iași, își va fundamenta portofoliul de proiecte de dezvoltare urbană integrată care urmează să fie implementate până în 2023, în valoare de 293,57 milioane de euro.

Proiectele propuse dezbaterii publice privesc domeniile Educație, Cultură, Sănătate, Incluziune socială, Sport, Siguranță publică, Comunități și culte, Societate civilă, Economie și competitivitate. Cercetare și inovare, Mediu, Conectivitate și mobilitate urbană.

 

De ce dezvoltare urbană integrată pentru Iaşi?

Municipiul Iași este al doilea oraș ca mărime al țării, după capitala București, și, totodată, un factor de coagulare economică, socială și teritorială asupra comunităților din vecinătatea sa. Zona Metropolitană lași concentrează aproximativ jumătate din populația județului și 15% din teritoriul acestuia. Problemele care afectează dezvoltarea municipiului Iași și a zonei sale metropolitane sunt complexe și din domenii variate. În primul rând, populația este în curs de îmbătrânire, iar volumul forței de muncă scade. De asemenea, 13% din populația municipiului trăiește în zone mai puțin favorabile calității locuirii, iar infrastructura rutieră, pentru pietoni și biciclete, are nevoie de continuarea lucrărilor de modernizare, la fel și restul infrastructurii edilitare și de servicii publice. Spațiile verzi amenajate trebuie dezvoltate în continuare, în timp ce multe dintre clădirile-monument, clădiri publice și rezidențiale (blocuri de locuințe) au nevoie de reabilitare şi pot fi modernizate și eficientizate energetic. Mai mult, atractivitatea municipiului Iași și a Zonei Metropolitane trebuie consolidată, atât pentru atragerea de investiții și capital, cât și pentru creșterea numărului turiștilor.

 

Acţiune şi rezultate

Pornind de la datele situaţiei actuale, Primăria Municipiului Iaşi va defini, în parteneriat cu ieșenii, o viziune de dezvoltare actualizată, care să aibă în vedere nevoile reale de dezvoltare și așteptările actorilor locali din municipiul și Zona Metropolitană Iași. Obiectivele stabilite privesc creşterea calităţii vieții cetățenilor prin îmbunătățirea calității spațiilor publice și extinderea rețelei de spații verzi, precum şi prin diversificarea ofertei de petrecere a timpului liber, cultură și agrement. De asemenea, municipalitatea va crește calitatea și atractivitatea serviciilor publice, înlesnind accesul la educație, servicii sociale, servicii medicale și cultură, şi va îmbunătăți accesibilitatea pentru pietoni, bicicliști și automobile. Nu în ultimă instanţă va fi îmbunătățit dialogul dintre autoritățile publice și cetățeni, precum și dintre autoritățile publice și mediul de afaceri, iar municipiul și Zona Metropolitană Iași vor fi promovate la nivel regional, național și internațional. În baza acestei strategii, Municipiul Iaşi va deveni un oraş de talie vest-europeană, cu o poziție solidă la nivel național ca oraş-simbol al Moldovei, capitală istorică, culturală şi economică, personificând și promovând valorile Regiunii Nord-Est ȋn lumea ȋntreagă. Iaşul va fi definit drept un oraș dezvoltat coerent, cu un sistem dezvoltat de spații publice și servicii publice de calitate, având un mediu de viață atractiv și locuri de muncă suficiente și ofertante.

 

Prosperitate prin educație

Nimeni nu se îndoieşte de faptul că prosperitatea viitoare a Iașului depinde de tinerii săi. Pentru că prea mulți tineri părăsesc timpuriu școala şi prea puțini adulți pot să își schimbe profesia sau să învețe ceva mai mult, municipalitatea ieşeană va investi în școli și grădinițe, în îmbunătățirea calității și eficienței învățământului, în adaptarea educației la cerințele pieței muncii, în creșterea accesului la formare profesională continuă.

 

Proiecte propuse de Primăria Municipiului Iași:

Reabilitare Colegiul „Mihai Eminescu”

Valoare estimată: 10.000.000 lei

Modernizare campus școlar tehnic: Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași

Valoare estimată: 10.000.000 lei

Modernizare Liceu Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iași

Valoare estimată: 10.000.000 lei

Modernizare campus școlar tehnic: Colegiu Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași

Valoare estimată: 11.000.000 lei

Modernizare Liceu Tehnologic „Gheorghe Mârzescu” Iași

Valoare estimată: 10.000.000 lei

Refuncționalizare, reabilitare complex Liceu Pedagogic „Vasile Lupu” Iași

Valoare estimată: 86.522.120 lei

Construire Sală de sport la Școala Generală „Ion Creangă”

Valoare estimată: 2.000.000 lei

Extindere Școala Generală „B. P. Hașdeu” – Corp C

Valoare estimată: 10.000.000 lei

Reabilitare Școala Generală „Mihail Kogălniceanu” Iași

Valoare estimată: 10.000.000 lei

Extindere Grădinița cu program prelungit nr. 1

Valoare estimată: 1.618.240 lei

Extindere Grădinița cu Program Normal nr.16 Iași

Extindere Grădinița cu Program Prelungit nr.14 Iași

Reabilitarea și extinderea a 9 creșe din municipiul Iași

Valoare estimată: 16.000.000 lei

Construirea unor campusuri atât pentru învățământul preuniversitar, cât și pentru cel universitar

 

Iașul trăiește prin cultură

Cultura reprezintă un domeniu strategic de investiții pe termen lung, cu efecte care în timp se generalizează, pătrund și influențează și viața economică. Cultura este un cadru de unitate socială și pace, esențial pentru a putea „trăi împreună”, participând inclusiv la generarea sentimentului de bunăstare, de înțelegere și respect pentru diversitate și incluziune. Primăria Municipiului Iaşi va susţine dezvoltarea unei agende culturale integrate cu adresabilitate atât către toți cetățenii, dar și către diferite segmente de vârstă, sociale și educaționale, va crea condițiile pentru extinderea și îmbunătățirea accesului publicului la monumentele istorice, dar și promovarea cunoașterii acestora prin intermediul noilor tehnologii şi va dezvolta parteneriatul cu sistemul educațional pentru crearea unor cursuri de formare / reconversie ocupaţională către activităţi economice creative. De asemenea, municipalitatea va promova incluziunea socială prin intermediul dialogului intercultural și mobilizarea potenţialului culturii pentru combaterea prejudecăţilor la adresa anumitor grupuri sociale şi culturale care se confruntă cu situaţii de excluziune socială şi va construi un Program de susținere a operatorilor independenți de cultură.

 

Proiecte propuse de Primăria Municipiului Iași:

Reabilitare Palatul Braunstein

Valoare estimată: 37.000.000 lei

Reabilitare Muzeul de Științe Naturale

Valoare estimată: 10.000.000 lei

Reabilitare Palatul Roznovanu

Valoare estimată: 19.000.000 lei

Conservare și refuncționalizare Baia Turcească

Valoare estimată: 9.500.000 lei

Muzeul Comunității Evreiești din Iași

Valoare estimată: 10.000.000 lei

Reastaurarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa

Valoare estimată: 22.500.000 lei

Reastaurarea Ansamblului Mănăstirii Cetățuia

Valoare estimată: 22.500.000 lei

Restaurare și consolidare Bisericii „Vovidenia”

Valoare estimată: 4.500.000 lei

Reastaurarea, consolidare și integrare turistică a Catedralei vechi Romano-Catolice „Adormirea Maicii Domnului”

Valoare estimată: 22.500.000 lei

Restaurare Palat „Mihai Sturza” – Facultatea de Teologie Ortodoxă

Reabilitarea altor obiective cuturale propuse

 

Sănătate pentru toți

 

În condiţiile în care natalitatea scade an de an, este necesară menținerea unei populații sănătoase și active mai mult timp. Pentru a genera o solidă stare de sănătate la nivelul comunităţii, Primăria Municipiului Iaşi va sprijini reducerea impactului bolilor transmisibile asupra stării de sănătate a populației prin asigurarea unui sistem de prevenire și tratare modern, performant, accesibil tuturor categoriilor de persoane afectate, precum și a unui sistem eficient de servicii de urgență. Aplicarea strategiei va avea ca efecte prevenirea complicaţiilor, a decesului prematur şi creşterea calităţii vieţii, cetățenii ai Iașului urmând a fi mai sănătoși, mai implicați și activi mai mult timp.

 

Proiecte propuse de Primăria Municipiului Iași:

Spitalul Regional de Urgențe Iași

Valoare estimată: 675.000.000 lei

Extindere Ambulatoriu Spitalul Clinic „C. I. Parhon”

Valoare estimată: 10.000.000 lei

Eficientizare energetică Spitalul de Recuperare

Valoare estimată: 20.000.000 lei

Construirea și dotarea unor dispensare școlare

Investiții pentru creșterea calității actului medical în instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar

 

Incluziune socială. Un oraș pentru toți

 

Numărul de șomeri nu poate scădea fără politici administrative și economice susținute. Tinerii și pensionarii sunt cele mai sărace segmente sociale, iar grupurile cu un grad de risc ridicat (precum familiile monoparentale, femeile în vârstă, minoritățile, romii, persoanele cu handicap și personale fără adăpost) trebuie protejate. În acest sens, municipalitatea Iaşului va sprijini îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, de sănătate, de educație, culturale și de recreere pentru toate categoriile sociale ale comunității, cu o grijă deosebită pentru comunitățile defavorizate sau cu risc de marginalizare. De asemenea, vor fi iniţiate programe și proiecte privind construcţia, reabilitarea și modernizarea de locuinţe de tip familial, investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunităților defavorizate, în vederea organizării diferitelor activități sociale, comunitare, culturale, de agrement și sport.

 

Proiecte propuse de Primăria Municipiului Iași:

Reabilitare și amenajare clădiri având destinația de locuințe sociale

Valoare estimată: 135.619.093 lei

Construirea și amenajarea unor clădiri cu destinația de adăposturi de noapte și centre de zi pentru persoanele aflate în dificultate etc.

Valoare estimată: 90.000.000 lei

Centru rezidenţial pentru persoane traficate din municipiul Iaşi

Valoare estimată: 1.575.000 lei

Centru de zi pentru 30 de copii ai străzii provenind din familii aflate în adăposturile de noapte ale Primăriei Municipiului Iaşi

Valoare estimată: 1.350.000 lei

Centrul municipal de resurse

Valoare estimată: 2.250.000 lei

Centrul multifuncţional de servicii medico-sociale

Valoare estimată: 6.750.000 lei

 

Sport. Pentru ieșeni activi și sănătoși

 

Prosperitatea și dezvoltarea viitoare ale Iașului se bazează pe o populație activă și sănătoasă! Prea mulți copii și tineri petrec excesiv de mult timp în fața calculatorului ori utilizând smartphone-ul, iar acest stil de viață nu este propice dezvoltării sănătoase. Iașul a fost până acum marginalizat de Guvern în ceea ce privește marile investiții în baze sportive moderne (stadion, sală polivalentă, arenă multifuncțională etc.). Există o cerere tot mai pronunțată din partea populației de facilități de recreere prin activități sportive.

Sprijinirea sportului de masă este o condiție a dezvoltării sportului de performanță, iar Iașul merită și are nevoie să fie reprezentat la nivel național și internațional inclusiv la nivel sportiv.

 

Pentru a repune educaţia fizică în drepturile sale fireşti, Primăria Municipiului Iaşi va investi în terenurile și sălile de sport ale unităților de învățământ preuniversitar și va construi alte astfel de facilități. În acelaşi context, va înteți demersurile pe lângă autoritățile centrale pentru a finanța proiectele de investiții în baze sportive și va căuta sprijin privat pentru acestea. Vor fi încurajate și sprijinite inițiativele private care vizează construirea de facilități sportive sau diverse competiții şi, desigur, va fi continuată finanţarea sportului de performanță, cu precădere a cluburilor și asociațiilor cu o bună vizibilitate publică, întrucât acestea cresc notorietatea Iașului și atrag categorii extinse de oameni către activitatea fizică. Ca rezultat al acestei strategii, Iaşul va avea copii și tineri care fac mișcare și petrec mai mult timp în aer liber, socializând și având un stil de viață sănătos, o populație activă, mai sănătoasă și cu o speranță de viață mai mare, mai implicată social și mai optimistă.

 

Proiecte propuse de Primăria Municipiului Iași:

Construirea a 17 terenuri de sport la unități de învățământ preuniversitar (valoare estimată: 4.899.000 lei)

Construirea a 5 săli de sport moderne la unități de învățământ preuniversitar: Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” și Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” (valoare estimată: 35.000.000 lei)

Construirea unei săli polivalente de nivel european (valoare estimată: 80.000.000 lei)

Construirea unui nou stadion de rugby (valoare estimată: 25.000.000 lei)

Finalizarea Bazinului de înot acoperit din Complexul Studențesc „Tudor Vladimirescu” (valoare estimată: 19.585.000 lei)

Construirea unui complex sportiv în zona Moara de Vânt (stadion, arenă de sport, cazare și alte facilități)

Dezvoltarea școlii ieșene de șah și crearea și finanțarea unui club municipal de tenis

Amenajarea în continuare a pistelor de alergat și pentru bicicliști

 

Siguranță publică. Un oraș sigur

 

Dezvoltarea viitoare ale Iașului nu se poate construi fără un climat de încredere și siguranță publică. Încrederea reciprocă a cetățenilor, care stă la baza sentimentului de siguranță în spațiile publice, se bazează pe încrederea în instituțiile administrative și de ordine locale și naționale. Criza socio-economică a determinat o creştere a infracţionalităţii, în special pe segmentul criminalităţii stradale. Mica criminalitate accentuează sentimentul de nesiguranţă al populaţiei, conducând și la lipsa de reacţie a cetăţenilor.

Comerțul ilegal provoacă pierderi atât agenților economici, cât și bugetului local. Tinerii care au șanse mici în ceea ce priveşte accederea la un loc de muncă se regăsesc în proporţie semnificativă printre autorii de infracţiuni. La antipod, vârstnicii, lipsiţi de ajutor permanent, cad adeseori victime infractorilor. Consumul de alcool şi droguri favorizează violenţele, atât pe cele comise în spaţii publice, cât şi pe cele intrafamiliale. Contrabanda cu stupefiante, multe de proveniență transfrontalieră, cunoaște o răspândire îngrijorătoare. Violenţa se identifică şi în mediul şcolar. După 5 ani de mediatizare excesivă a incidentelor în şcoli, în anumite unităţi de învăţământ violenţele devin repetitive. Absenteismul şcolar este ridicat, iar acest fenomen alimentează comportamentele antosociale ale celor tineri. Lipsa de educație favorizează atât comportamentul violent, cât și consumul de stupefiante și traficul de ființe umane.

 

Direcţii de acţiune

În acest context, municipalitatea va eficientiza activitatea Poliției Locale printr-un management performant, prin investiții în dotările specifice și prin profesionalizarea personalului. Va fi propus și menținut un cadru de acțiune comună, concertată și coerentă cu alte instituții cu atribuții în ordinea și siguranța publică, vor fi intensificate acțiunile de control în piețe și alte locuri publice pentru a combate comerțul ilegal și contrabanda cu alcool, țigări și stupefiante. De asemenea, va fi extins sistemul de supraveghere video a zonelor cu un potențial crescut de risc infracțional, vor fi organizate și sprijinite campaniile de informare în școli și în mediile defavorizate. În plus, va fi pus accent pe prevenire și conștientizare în privința riscurilor violenței de orice fel, ale consumului de alcool, țigări și stupefiante, ale traficului de ființe umane, ale comportamentelor infracționale, în general. Toate aceste acţiuni vor face ca, în următorii ani, în municipiul Iași, instituţiile statului, sectorul neguvernamental și cel privat vor acţiona împreună, în sistem integrat, pentru prevenirea infracţionalităţii şi creşterea gradului de siguranţă. De asemenea, va fi redată comunității și diverselor grupuri sociale coeziunea internă, astfel încât fiecare cetăţean în parte să fie interesat de siguranţa sa şi a colectivităţii în care trăieşte şi fiecare comunitate să protejeze viaţa şi proprietatea membrilor sai. Printre rezultatele acestei strategii se numără obţinerea unui grad sporit de siguranţă și protecție a cetăţeanului, a bunurilor si valorilor comunitatii locale, precum şi o încredere crescută a ieșenilor în ceilalți, în instituțiile statului, în comunitate.

 

Proiecte propuse de Primăria Municipiului Iași:

Extinderea sistemului de supraveghere video în zone cu risc de infracțiuni și în parcurile de joacă pentru copii (valoare estimată: 4.000.000 lei)

Dotarea Poliției Locale cu mijloace de transport specifice mediului urban: autoturisme, motociclete și modepe (valoare estimată: 1.250.000 lei)

Modernizarea și extinderea, în condiții de eficiență energetică, a iluminatului public în municipiul Iași și zona periurbană (valoare estimată: 135.000.000 lei)

 

 

Comunități și culte. Un oraș al tuturor

 

Iașul este un oraş multicultural prin excelenţă. Comunitățile religioase și cele etnice sunt cele care dau o culoare aparte Iașului, iar fiecare comunitate minoritară sau majoritară contribuie la ceea ce suntem. În acest domeniu, Primăria Iaşi va promova toleranța religioasă, ecumenismul si pluralismul religios, sprijinirea activității cultelor, fără discriminari, pentru îndeplinirea menirii lor şi va sprijini financiar cultele religioase pentru restaurarea și construirea lăcașurilor de cult și pentru punerea în valoare a patrimoniului eclezial, ca și pentru activitățile de asistență socială. Mai mult, municipalitatea va susține implicarea cultelor în derularea unor programe social-economice, educaționale, caritabile, de orientare socio-profesională și formare continuă în vederea sprijinirii acelor persoane aflate în dificultate. De asemenea, vor fi organizate acțiuni pentru implementarea la nivel local a legii privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor şi vor fi promovate toleranța religioasă și dialogul interreligios și interetnic prin simpozioane, conferințe și mese rotunde de profil.

 

Societatea civilă. Societatea civilă, partener în proiectele comunității

 

O strategie este corectă dacă la fundamentul ei este părerea cetățenilor. O politică este eficientă dacă este construită pe realități, iar realitățile sunt cele trăite de cetățeni. Angajarea comunității este foarte importantă atât pentru cetățeni, cât și pentru decidenți. Pornind de la aceste realităţi, municipalitatea va implica societatea civilă ca partener în conturarea direcțiilor strategice și a proiectelor comunității ieșene pentru a identifica interesele diferitelor grupuri care ar putea beneficia sau ar putea fi afectate de o anumită politică publică, riscurile sau eventuale consecințe neprevăzute, rolul pe care grupurile îl pot juca pe parcursul formulării și implementării unui program ori proiect. Categoriile societății civile ce vor fi implicate în acest proces sunt: mediul academic și universitar, mediul politic, religios, cultural, organizațiile neguvernamentale, mediul privat, precum și cetățenii și publicul larg. Astfel, primăria va susține consultarea continuă a tuturor părților interesate, prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare şi va rămâne deschisă tuturor propunerilor de proiecte ale societății civile.

 

Măsurile care vor fi luate vor duce la adoptarea unei decizii prin consultarea cetăţenilor va fi un proces la finalul căruia, având o mai mare legitimitate, decizia respectivă va fi mai uşor acceptată şi implementată. Iaşul va avea astfel o administrație eficientă, căci o administrație este cu adevarat bună doar cu sprijinul cetăţenilor, iar cetăţenii sunt cu atât mai motivaţi şi mai interesaţi de administraţie cu cât se simt mai implicaţi în procesul administrativ şi văd pus în practică rezultatul implicării.

 

Economie și competitivitate. Cercetare și inovare. Un oraș inteligent și prosper

 

Iașul este un oraș universitar și academic, în aceeași măsură în care este un oraș cultural prin excelență. Astfel, este important să fie încurajată inovarea la nivel local. Municipiul Iași, împreună cu zona sa metropolitană, are potențial să devină un centru economic competitiv, cu forța de a concura alte municipii precum București, Timișoara sau Cluj-Napoca. Primăria Municipiului Iaşi va susține inovarea prin facilitarea dialogului și transferului tehnologic între mediul de cercetare și mediul de afaceri, va încuraja parteneriatele de succes între mediul universitar și marii agenți economici ai orașului şi va sprijini dezvoltarea sectorului IT și a industriilor creative. Obiectivele care vor fi atinse constau în menținerea și atragerea forței de muncă calificate, atragerea de investiții și capital în municipiul și Zona Metropolitană Iași, dezvoltarea industriilor și serviciilor existente, îmbunătățirea dialogului dintre administrația publică locală și mediul de afaceri.

 

Proiecte propuse de Primăria Municipiului Iași:

Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor prin construirea unui Parc industrial pe platforma Fortus SA

Valoarea setimată: 40.000.000 lei

Crearea unui Centru de inovare și transfer tehnologic.

Crearea unui Parc tehnologic de profil IT: „Iași Intelligence City”.

Menținerea unui nivel scăzut de impozitare pentru antreprenori și oferirea de facilități fiscale pentru o serie de investiții.

Dezvoltarea unui program de sprijin pentru antreprenori, în special pentru cei tineri.

Identificarea activelor din domeniul public și privat al municipiului Iași care pot fi valorificate economic

Înființarea unui Consiliu Consultativ care să reunească reprezentanții mediului de afaceri și reprezentanții administrației publice locale

 

Mediu. Un oraș verde și curat

 

Provocările reprezentate de mediu și schimbările climatice fac necesare măsuri în special în domeniul climei, energiei, gestionării apei, agriculturii, locuințelor, turismului şi transportului. Valoarea peisajului urban trebuie protejată şi sporită, iar problemele comune ale zonelor urbane europene – calitatea scăzută a aerului, intensificarea traficului, aglomerarea, expansiunea zonelor periferice, nivelul crescut de zgomot, emisii de gaze cu efect de seră – sunt și problemele Iașului. Municipalitatea va iniția programe și acțiuni prin care se va promova reducerea emisiilor de dioxid de carbon, eficientizarea energetică a clădirilor, utilizarea eficientă a resurselor energetice, creșterea suprafeței spațiilor verzi, eficientizarea colectării și depozitării deșeurilor, valorificarea terenurilor degradate a siturilor industriale abandonate și îmbunătățirea calității apei, solului și aerului. Astfel, Iașul va fi un oraș mai curat şi va deveni un spațiu urban viu și sănătos. În acest sens, vor fi atinse obiective la nivel european, precum reducerea până în 2020 a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20 % față de nivelurile înregistrate în 1990, creșterea până în 2020 cu 20% a ponderii surselor regenerabile în consumul total de energie, îmbunătățirea eficienței energetice în scopul reducerii cantității de energie primară consumată cu 20% față de nivelurile estimate.

 

Proiecte propuse de Primăria Municipiului Iași:

Modernizarea și extinderea, în condiții de eficiență energetică, a iluminatului public în municipiul Iași și zona periurbană

Valoare estimată: 135.000.000 lei

Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe (60 de blocuri, 7 asociații de proprietari)

Valoare estimată: 67.500.000 lei

Amenajarea parcului public Teatrul Național „Vasile Alecsandri”

Valoare estimată: 42.983.759 lei

Infrastructura de agrement – râul Bahlui

Valoare estimată: 10.000.000 lei

Reabilitare și modernizare Parcul Copou

Valoare estimată: 10.125.000 lei

Reabilitare zona Frumoasa

Valoare estimată: 10.000.000 lei

Amenajarea plajei din zona Nicolina

Valoare estimată: 20.500.000 lei

Program de amenajări de „parcări verzi”

Valoare estimată: 20.000.000 lei

Reglementarea traficului greu în municipiu

Reabilitare liniilor de tramvai

Achiziție de mijloace de transport ecologic

 

Conectivitate și mobilitate urbană. Un oraș accesibil și ecologic

 

Municipiul Iaşi și zona sa metropolitană au nevoie de un impuls pentru a se adapta la noile tendințe în ceea ce privește mobilitatea urbană. Un oraș în care locuitorii săi pierd timp prețios așteptând în trafic, generând și emisii substanțiale de carbon care pun în pericol sănătatea publică, are nevoie de o regândire a modului în care funcționează sistemul de transport. Intervenţii de succes, cum ar fi transformarea în pietonal a bulevardului Ştefan cel Mare şi Sfânt, trebuie să continue, redând astfel treptat pietonilor şi bicicliştilor zonele cele mai atractive ale oraşului. Pentru a susţine rolul de centru economic regional se simte nevoia de optimizare a infrastructurii dedicate transportului de marfă şi ameliorării condiţiilor de navetism, astfel încât accesul actorilor economici la forţă de muncă, dar și al angajaților către locurile de muncă, să fie mai facil.

 

Obiective de îndeplinit

Pentru a îndeplini aceste deziderate, municipalitatea va îmbunătăți calitatea transportului în comun, inclusiv prin extinderea reţelei şi racordarea ei cu zona metropolitană, va extinde şi revitaliza zonele pietonale, va extinde și corela pistele destinate bicicliștilor, va crea o reţea de puncte Park & Ride care să permită un transfer facil de la deplasarea cu autovehiculul privat către reţeaua de transport în comun. De asemenea, administraţia va amenaja puncte intermodale care să faciliteze transferul între diferitele tipuri de transport (mai ales între linii de transport în comun) şi va reduce traficul de tranzit prin completarea legăturilor inelare (șoselele de centură ale municipiului). Astfel, Iașul va deveni un oraş mai prietenos pentru pietoni şi biciclişti, va avea un sistem de transport în comun mai eficient şi mai atractiv, precum şi o infrastructură de transport care susţine dezvoltarea economică fără a compromite calitatea factorilor de mediu. Iașul va ajunge un oraş cu un sistem de transport sigur şi inclusiv.

 

Proiecte propuse de Primăria Municipiului Iași:

Reabilitare linie tramvai Iași – Dancu (valoare estimată: 73.200.000 lei)

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de tramvai în Iași (Cinci drumuri – Baș Ceauș; Bucșinescu – Calea Chișinăului; Podu Roș – Țesătura; Tepro – Țuțora, Pod Sf. Ioan – Rond Dancu) (valoare estimată: 50.000.000 lei)

Sistem ecologic de transport metropolitan (achiziție și reabilitare tramvaie) (valoare estimată: 90.000.000 lei)

Sistem e-ticketing pentru îmbunătățirea mobilității în Zona Metropolitană Iași (valoare estimată: 18.000.000 lei)

Modernizare depou tramvaie din Dacia (valoare estimată: 40.000.000 lei)

Puncte intermodale de transfer în transportul public de călători (valoare estimată: 12.000.000 lei)

Construirea de parcări de tipul Park & Ride la intrările în oraș (valoare estimată: 30.000.000 lei)

Centrul intermodal de transport – Autogara Iaşi (valoare estimată: 93.800.000 lei)

Smart city (inclusiv sistem de prioritizare a transportului public) (valoare estimată: 10.000.000 lei)

Trei pasaje auto între cartierul Cicoarei și cartierele Alexandru cel Bun și Dacia, în zonele intersecția cu str. Sarmisegetuza, Ștrandul Municipal și intersecția str. Strămoșilor cu bd. Dacia (valoare estimată: 33.750.000 lei)

Pasaje subterane în rond Podu Roș (Șoseaua Națională – Bd. Socola și Splai Bahlui Stâng – Bd. D. Mangeron) (valoare estimată: 40.800.000 lei)

Pasaj subteran în intersecția Tudor Vladimirescu (valoare estimată: 27.500.000 lei)

Pasaj subteran în intersectia Pod Metalurgiei (valoare estimată: 26.700.000 lei)

Alte pasaje subterane și supraterane prevăzute și în noul Plan Urbanistic General

 

Campania de consultare

Participarea cetățenilor municipiului Iași la conturarea SIDU 2015 – 2030 este o necesitate, asigurând adecvarea strategiei la nevoile reale ale comunității. În acest scop, Primăria Municipiului Iași invită toate persoanele interesate să contribuie cu opinii privind dezvoltarea orașului prin completarea chestionarelor disponibile la Centrele de Cartier, la Centrul de Informații pentru Cetățeni și la corturile special amplasate în cartiere.

 

Împreună dezvoltăm Iașul!

“Orice construcție trainică are întotdeauna la bază o fundație, un plan, o viziune. Din acest an, Iașul își va construi o Strategie de Dezvoltare de nivel european. Acest document va fi elaborat ținându-se cont de marile provocări cu care se confruntă orașele Europei în secolul al XXI- lea: economice, sociale, demografice și de mediu.

Noutatea pe care o aduce această strategie urbană este aceea că ieșenii sunt invitați atât la dezbatere, cât și la construcție. Așteptăm propuneri, căutăm cele mai bune soluții și dezvoltăm proiecte pe termen lung. Viitorul Iașului nu poate fi modelat decât de noi toți, împreună!

Nu mai există nicio îndoială că dezvoltarea durabilă este motorul creșterii economice sănătoase. Dar o condiție esențială a dezvoltării durabile constă în participarea masivă și responsabilă a cetățenilor la cele mai importante decizii, la cele mai importante proiecte ale administrației locale. Nu putem construi trainic decât împreună, redefinindu-ne în următoarea perioadă drept o comunitate puternică, unită și implicată în toate proiectele care schimbă fața orașului.

De fapt, chiar acesta este contractul pe care administrația locală l-a propus, de circa un an, ieșenilor. Să participăm cu toții la schimbare! Și, fără nicio îndoială, asistăm la un nou început în administrația publică, la un proiect comun bazat pe transparență, deschidere și eficiență. Schimbarea a început, orașul se schimbă în bine, iar Iașul are nevoie ca toți ieșenii să-i fie alături!

Vă invit la o dezbatere sinceră despre cum trebuie să se dezvolte Iașul pe care îl iubim cu toții! Împreună construim viitorul!”

 

Mihai CHIRICA

Primarul interimar al Municipiului Iași

 

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*