Hotărâri de Consiliu Local aprobate în şedinţa din 29 august 2017

Publicat de Curierul de Iasi la data de 02/10/2017

În şedinţa Consiliului Local Iaşi din 29 august 2017 au fost aprobate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

H.C.L. nr. 308 din 29 august 2017, privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Vintilă Iordan în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi, precum şi modificarea şi completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 172/2016, 173/2016, 177/2016, 407/2016, 210/2017 şi nr. 222/2017;

H.C.L. nr. 309 din 29 august 2017, privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31 decembrie 2016;

H.C.L. nr. 310 din 29 august 2017, privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017 ;

H.C.L. nr. 311 din 29 august 2017, privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul aparatului administrativ al Direcției Creșe Iași;

H.C.L. nr. 312 din 29 august 2017, privind aprobarea actului adiţional la acordul de parteneriat nr. 65625/27.06.2017, aprobat prin HCL nr. 209/31.05.2017;

H.C.L. nr. 313 din 29 august 2017, privind preluarea din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor ”România Film” Bucureşti, în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrarea Consiliului Local Iaşi a Cinematografelor ”Victoria”, situat în Piaţa Unirii nr. 5, ”Republica”, situat în str. Al. Lăpuşneanu nr. 12, ”Dacia” situat în Piaţa Voievozilor 14, ”Tineretului”, situat în str. Al Lăpuşneanu nr. 18 ;

H.C.L. nr. 314 din 29 august 2017, privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Functionare începând cu 01 septembrie 2017, pentru instituţia de spectacole şi concerte Ateneul Tătăraşi ;

H.C.L. nr. 315 din 29 august 2017, privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 307 din 28.07.2017 în vederea implementării proiectului “ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;

H.C.L. nr. 316 din 29 august 2017, privind aprobarea desfășurării activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare autovehiculelor / vehiculelor staționate, parcate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Iași;

H.C.L. nr. 317 din 29 august 2017, privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparații ansambluri comemorative eroi și amenajare alei în incintă”;

H.C.L. nr. 318 din 29 august 2017, privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Asigurare utilități și sistematizare verticală pentru construire locuinţe destinate tinerilor specialiști din sănătate”;

H.C.L. nr. 319 din 29 august 2017, privind încetarea dreptului de folosinţă exercitat de către SC SERVICII PUBLCE IAŞI SA asupra unui număr de 6 autovehicule ;

H.C.L. nr. 320 din 29 august 2017, privind aprobarea modificării Contractului de concesiune prin încredințare directă a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2007, respectiv completarea anexei nr. 1 – bunuri de retur, cu 250 buc., dale de beton scoase din uz;

H.C.L. nr. 321 din 29 august 2017, privind aprobarea Regulamentului privind respectarea condiţiilor de protecţia mediului în timpul executării lucrărilor de construcţii în Municipiul Iaşi;

H.C.L. nr. 322 din 29 august 2017, privind avizarea Regulamentelor de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, târgurilor, bazarului și talciocului administrate de către S.C. ECOPIAŢA S.A.

H.C.L. nr. 323 din 29 august 2017, privind actualizarea tarifelor pentru serviciul public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor, târgurilor, bazarului, talciocului și Hotelului Municipal, practicate de către S.C. ECOPIAŢA S.A.;

H.C.L. nr. 324 din 29 august 2017, privind aprobarea criteriilor, procedurilor pentru ocuparea şi eliberarea din funcţia de administrator public, precum şi atribuţiile specifice funcţiei de administrator public al Municipiului Iaşi;

H.C.L. nr. 325 din 29 august 2017, privind aprobarea solicitărilor locative propuse de către Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal nr. 79793/10.08.2017;

H.C.L. nr. 326 din 29 august 2017, privind completarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Iaşi nr. 79/25.02.2002 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor locative în condiţiile Legii 114/1996 si a Legii 152/1998.,stabilirea condiţiilor minimale şi criteriilor de prioritate pentru repartizarea locuinţelor sociale.

H.C.L. nr. 327 din 29 august 2017, privind completarea HCL nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 102 mp, situat în Iaşi, Strada Nicolae Costin nr. 13-15, precum şi aprobarea vânzării terenului  prin licitaţie publică;

H.C.L. nr. 328 din 29 august 2017, privind completarea HCL nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 140 mp, situat în Iaşi, Strada Păcurari nr.124, lângă bloc 583, precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestuia;

H.C.L. nr. 329 din 29 august 2017,  privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a  terenului în suprafaţă de 320 mp situat in Iasi, strada Mocanului nr.24, avand nr.cadastral 156921, inscris in cartea funciara nr. 156921;

H.C.L. nr. 330 din 29 august 2017, privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Iași a terenurilor în suprafață de 1989 mp și respectiv 1317 mp, înscrise în CF nr. 141330 și CF nr. 146909, situate în Iași, Zona Galata;

H.C.L. nr. 331 din 29 august 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iași, Zona Galata, T 44, N.C. 129077 întocmit în vederea construirii unei locuințe colectivă mică pe teren proprietate privată persoane fizice;

 H.C.L. nr. 332 din 29 august 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, soseaua Nicolina nr. 175, N.C. 136694 întocmit în vederea construirii de locuințe colective pe teren proprietate, persoană juridică;

H.C.L. nr. 333 din 29 august 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată Iași, str. Alba nr. 10, număr cadastral 140315, CF 140315 întocmit pentru construire locuințe colective pe teren proprietate;

H.C.L. nr. 334 din 29 august 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, zona Bucium, T165, N.C. 129211 și 147862 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiului Iași pentru construire locuințe colective mici, pe teren proprietate privată, persoane fizice;

H.C.L. nr. 335 din 29 august 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, str. Răchiți, nr. 4, N.C. 153011 întocmit în vederea construirii unui bloc de locuințe colective, pe teren proprietate privată, persoane fizice;

H.C.L. nr. 336 din 29 august 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Zona Viticultori SC 62, N.C. 143756, întocmit în vederea construirii unui ansamblu de locuințe individuale și dotări aferente funcțiunii de locuire, pe teren proprietate privată, persoană fizică ;

H.C.L. nr. 337 din 29 august 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADELA UZINEI NR. 6, NUMAR CADASTRAL 139997, întocmit în vederea consolidarii, reparatiei si extinderii locuintei existente pe teren proprietate privata, persoane fizice;

H.C.L. nr. 338 din 29 august 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU nr. 9 D, NUMAR CADASTRAL 149212 întocmit în vederea construirii unei locuinte semicolectiva, pe teren proprietate privata, persoane fizice;

H.C.L. nr. 339 din 29 august 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construită Protejată IAŞI,  STRADA TITU MAIORESCU NR. 15, NUMĂR CADASTRAL 152354 (152354-C8) întocmit în vederea consolidării şi extinderii cu două niveluri a sălii de sport a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţi Alexandru Ioan Cuza pe teren proprietate privată persoană juridică ;

H.C.L. nr. 340 din 29 august 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA GEORGE PALADE NR. 23, NUMAR CADASTRAL  145688, întocmit în vederea executării de reparaţii capitale şi mansardare locuinţă individuală existentă pe teren proprietate privată persoană fizică ;

H.C.L. nr. 341 din 29 august 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, ZONA BUCIUM, T149, NUMERE CADASTRALE 150449, 150450, 150318, 150853, 150854 şi 149441 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiului Iasi pentru construire locuinţe individuale pe teren proprietate privata, persoană juridică;

H.C.L. nr. 342 din 29 august 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Iaşi, str.Strămoşilor nr. 49A, număr cadastral 144493 pentru investiţia “Construire locuinţe colective mici pe teren proprietate”;

H.C.L. nr. 343 din 29 august 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Iaşi,  str. Cronicar Mustea,  nr.13,  nr.cad./CF 145646 pentru investiţia “Construire clădire de birouri şi sediu de firmă, demolare construcţii existente pe  teren proprietate”;

H.C.L. nr. 344 din 29 august 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- IAŞI, Bulevardul Poitiers nr.16, NUMĂR  CADASTRAL 124826 întocmit pentru investitia CONSTRUIRE  CLĂDIRE  BIROURI, SERVICII SI  LOCUINŢE  COLECTIVE  PE TEREN PRIVAT, PERSOANE FIZICE ;

H.C.L. nr. 345 din 29 august 2017, privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122 din  31 marte 2017 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, ZONA BUCIUM T174, NUMERE CADASTRALE 12934/3, 12934/2, 12935/2/3, 130426, 130427, 12935/1, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi, construire locuinţe individuale, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoane fizice;

H.C.L. nr. 346 din 29 august 2017, privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL nr. 153/2017, cu terenul în suprafaţă de 553 mp (compus din Lot 2=323 mp şi Lot 3=230 mp) situat în str. Sf. Lazăr nr. 23 şi atribuirea acestuia în folosinţă gratuită către Asociaţia Religioasă ” Biserica Ortodoxă de stil vechi din România” pentru ” Sf. Cuvioasa Parascheva pe Stil Vechi” ;

H.C.L. nr. 347 din 29 august 2017, privind încheierea Acordului de parteneriat privind organizarea evenimentului ”Magia Serii în sunet şi lumină”, pe data de 17 septembrie 2017, între Opera Naţională Română Iaşi şi Municipiul Iaşi ;

H.C.L. nr. 348 din 29 august 2017, privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna septembrie 2017 ;

H.C.L. nr. 349 din 29 august 2017, privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

H.C.L. nr. 350 din 29 august 2017, privind aprobarea exercitării dreptului de preemţiune de către Municipiul Iaşi cu privire la imobilul situat în Iaşi, str. Cuza Vodă, nr. 41, proprietatea domnului Crisu Ciocintă Cătălin Gheorghe.

 

Toate hotărârile adoptate pot fi consultate pe site-ul www.primaria-iasi.ro.

Comments

comments

Categoria: Consiliul Local

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*