Anunţuri utile

13 noiembrie 2018

ANUNŢ

Cămin Bătrâni Sf.C-tin şi Elena Iași,  cu sediul în localitatea Iași, str. Mihail Cornea, nr.40-46 judetul Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
– infirmier, 1 post conform HG 286/23.03.2011.

Concursul  se va desfăşura astfel:
– Proba practică în data de 06.12.2018,  ora 10,00
– Proba de interviu în data de 10.12.2018, ora 12,00

Condiții specifice pentru ocuparea postului:
– studii generale/medii;
– vechime minim 1(unu) an

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de: 27.11.2018 ora 16,00 la sediul Căminului de Bătrâni Sf.Constantin şi Elena Iaşi.  Relaţii suplimentare la sediul: Cămin de Bătrâni Sf. Constantin şi Elena Iaşi, telefon 0232/218.865.


 

15 octombrie 2018

ANUNŢ

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 06 noiembrie 2018, proba scrisă și proba de interviu în maxim 4 zile lucrătoare de la terminarea probei scrise, pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant, de asistent medical, PL, la Centrul Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare C.A.Rosetti – Adăpost de noapte.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 26.10.2018 ora 16,00.

Condiţii specifice de participare la concurs :

–   studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
–   absolvenţi de şcoală postliceală sanitară;
–  sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali, Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu viză pe anul în curs;
–  vechime minimă în specialitatea studiilor  4 ani.

Relaţiile suplimentare le puteţi obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.S.Iaşi la nr.de telefon 0232-206344 int.110.


14 septembrie 2018

ANUNŢ

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează în data de 08 octombrie 2017 ora 1000, proba scrisă în vederea ocupării a 7 (şapte) posturi contractuale de execuţie  vacante de asistent medical, grad principal, PL, pe perioadă nedeterminată la Serviciul Cabinete Medicale Şcolare şi Universitare.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • absolvenţi de şcoală postliceală sanitară;
 • cinci ani vechime în specialitatea de asistent medical;
 • dovada promovării examenului de grad profesional principal;
 • sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali, Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu certificat vizat pe anul în curs.
 • diploma de bacalaureat
 • adeverinţă de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

Proba de interviu va avea loc în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 27.09.2018 orele 1600.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0232-206344 int.108 – Serviciul Resurse Umane.

Bibliografia, tematica, fişa postului şi actele pentru dosarul de concurs sunt afişate la  avizier şi pe site-ul instituţiei.


29 august 2018

ANUNŢ

Căminul de Pensionari „ Sf. Cuv. Parascheva”  cu sediul în localitatea Iaşi, str. Codrescu nr. 6 , judeţul Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție, vacante , de:

 1. Muncitor calificat, I, M – bucătar – 1 post

conform  HG 286/23.03.2011 cu modificările și completările în vigoare;

Concursul pentru  ocuparea postului vacant constă în probă scrisă, probă practică,  interviu și   se va desfăşura astfel:

– Proba scrisă în data de 18.09.2018,  ora 9,00

– Proba practică  în data de 20.09.2018  ora 8,00

– Proba interviului în data de 21.09.2018  ora 9,00

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de muncitor calificat,I,M – bucătar:

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

– vechime în muncă minim 9 ani;

–  curs de calificare în meseria de  bucătar ;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs  până la data de 10.09.2018   ora 15,00 la sediul Căminului de Pensionari « Sf. Cuv. Parascheva »  Iaşi.

Relaţii suplimentare la sediul: Căminului de Pensionari « Sf. Cuv. Parascheva »  Iaşi –  telefon: 0784235721.

 

24 august 2018

ANUNȚ

            Având în vedere dispoziţiile art. 54, art.57 alineat 5 lit.b) din Legea nr.188/1999 (**republicată**) privind Statutul funcţionarilor publici*) şi ale art.22 din H.G.nr.611/2008 republicată şi modificată, vă înştiinţăm de organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier grad principal la Servicul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi, care se va desfăşura la sediul instituţiei, din Iaşi, str.Mitropolit Varlaam nr.54 în data de 24.09.2018, ora 10,00 pentru proba scrisă şi în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, pentru proba de interviu.

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în conformitate cu dispoziţiile art.49 din H.G.nr.611/2008 republicată şi modificată, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile de participare şi atribuţiile stabilite prin fişa postului, respectiv condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi de art.57 alineat 5 lit.b) din Legea nr.188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare respectiv:
– studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani

ATRIBUŢIILE POSTULUI:

 • pune în executare legile şi celelalte acte normative specifice Serviciului Resurse Umane;
 • elaborează/modifică/actualizează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, procedurile scrise de lucru specifice activităţii Serviciului Resurse Umane;
 • gestionează baza de date în programul de salarii – NEXUS la nivelul Serviciului Resurse Umane şi efectuează în permanenţă corecţiile care se impun conform dispoziţiilor;
 • răspunde de comunicarea tuturor dispoziţiilor precum şi de înregistrarea contractelor individuale de muncă în programul Revisal care este încorporat în programul de salarii şi aici facem trimitere la transmiterea tuturor informaţiilor în conformitate cu H.G. 905/2017 actualizată;
 • asigură ducerea la indeplinire a tuturor prevederilor legale privind angajarea personalului numit într-o funcţie publică, a personalului contractual, a dispoziţiilor de numire şi angajare, întocmeşte contractul individual de muncă, actele adiţionale ori de câte ori situaţia o impune, întocmeşte dosarul profesional;
 • întocmeşte dispoziţii de suspendare, încetare, transfer la personal contractual cât şi la funcţionarii publici, ori de câte ori situaţia o impune;
 • asigură organizarea şi desfăşurarea concursurilor la nivelul funcţiilor publice, în conformitate cu legile specifice în vigoare;
 • întocmeşte actele necesare în vederea încetării activităţii, pensionării anticipate, pentru limită de vârstă şi invaliditate, respectiv eliberează adeverinţe cu vechimea în muncă, nota de lichidare, copie a dosarului profesional la funcţionarii publici;
 • respectă Codul de conduită a funcţionarilor publici, normele P.S.I. şi protecţia muncii;
 • păstrează secretul de serviciu şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile şi documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice;
 • răspunde disciplinar, contravenţional, material, civil sau penal după caz, pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu;
 • asigură prezenţa obligatorie şi efectuează sarcinile care se impun la toate acţiunile sociale care sunt organizate de Primăria Municipiului Iaşi prin Direcţia de Asistenţă Socială (8 Martie, distribuirea de tichete sociale valorice, cu ocazia Sărbătorilor de Paşte şi Crăciun, Ziua familiei, Ziua internaţională a copilului, începerea anului şcolar, Ziua Iaşului, acordarea de beneficii sociale cu ocazia Sărbătorilor de Paşte şi Crăciun;
 • îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducătorul ierarhic superior;
 • se conformează dispoziţiilor date de şeful de serviciu, cu excepţia cazurilor în care consideră că sunt ilegale. În acest caz este obligat să motiveze în scris.

 Bibliografie concurs

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, (M.O nr. 365/2007), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, (M.O nr. 525/2007);
 4. Legea nr. 53/2003) – CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (**republicat**) Legea nr. 53/2003) ;
 5. Legea nr.448/2006 (**republicată**), modificată şi completată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.S. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.


10 august 2018

ANUNȚ

       Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de șef birou la Biroul Achiziții și Prelucrarea Datelor. Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 12.09.2018, ora 10, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi, iar interviul va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la acelaşi sediu.

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a-III-a, conform art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modif., la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi.

Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei şi bibliografia stabilită se vor afişa la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi pe site-ul instituţiei www.dac_iasi.ro,

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile de participare stipulate de art.54 și ale art. 66 din Legea nr.188/99, republicată 2 şi modif, pentru concursul de promovare și atribuțiile conform fișei postului, respectiv:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele ramuri de știință: informatică, matematică, fizică și științe economice sau în domeniul de licență chimie;
 2. studii de master sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii;
 3. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 5 ani;
 4. să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
 5. să nu aibă cazier administrativ o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile legii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.S. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.

 ————————————————————————————–

23 aprilie 2018

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 10.05.2018, proba scrisă, ora 10 și proba de interviu în maxim 4 zile lucrătoare de la terminarea probei scrise, pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, II, S, la Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violenței în Familie.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 27.04.2017 ora 16,00 la Serviciul Resurse Umane.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului și bibliografia stabilită se vor afișa la sediul D.A.C. Iași și pe site-ul intituției www.dac_iași.ro, respectiv:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime minimă în specialitatea studiilor 2(doi) ani;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.C. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.

 


18 aprilie 2018

A N U N Ţ

Cămin Bătrâni Sf.C-tin şi Elena Iași,  cu sediul în localitatea Iași, str. Mihail Cornea, nr.40-46 judetul Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
– inspector de specialitate, 1 post conform HG 286/23.03.2011.

Concursul  se va desfăşura astfel:
– Proba scrisă în data de 11.05.2018,  ora 10,00
– Proba de interviu în data de 14.05.2018, ora 12,00

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor:
– studii superioare de lungă durată;
– vechime minim 1 an
– curs de expert achiziţii publice

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de: 03.05.2018 ora 16,00 la sediul Căminului de Bătrâni Sf.Constantin şi Elena Iaşi.
Relaţii suplimentare la sediul: Cămin de Bătrâni Sf. Constantin şi Elena Iaşi, telefon 0232/218.865


9 ianuarie 2018

A N U N Ţ

Termo-Service S. A. îşi completează echipa prin angajarea a trei consilieri juridici.
Documentele (C.V.-ul şi copii după actele de studii) se pot depune, până la data 19 ianuarie 2018, la sediul societăţii din Aleea Grădinari nr. 8 sau prin email la adresa contact@tsiasi.ro.
Relaţii suplimentare puteţi obţine la numărul de telefon 0232/21.22.30, de luni până vineri, între orele 8.00 – 16.00.


28 decembrie  2017

A N U N Ţ

Cămin Bătrâni Sf.Constantin şi Elena Iași,  cu sediul în localitatea Iași, str. Mihail Cornea, nr.40-46 judetul Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:

-îngrijitor, 1 post conform HG 286/23.03.2011

Concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante  se va desfăşura astfel:

– Proba practică în data de 23.01.2018,  ora 10,00

– Proba interviu în data de 25.01.2018, ora 12,00

Condiții specifice pentru ocuparea postului de îngrijitor:

– studii generale/medii;

– vechime minimă 1(unu) an;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs, până la data de 15.01.2018 ora 16,00, la sediul Căminului de Bătrâni Sf.Constantin şi Elena Iaşi.

Relaţii suplimentare la sediul: Cămin de Bătrâni Sf. Constantin şi Elena Iaşi, telefon 0232/218.865


 

11 decembrie  2017

A N U N Ţ

Cămin Bătrâni Sf.Constantin şi Elena Iași,  cu sediul în localitatea Iași, str. Mihail Cornea, nr.40-46 judetul Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:

-asistent medical, 1 post conform HG 286/23.03.2011

Concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante  se va desfăşura astfel:

– Proba scrisă în data de 08.01.2018,  ora 10,00

– Proba  de interviu în data de 10.01.2018, ora 12,00

Condiții specifice pentru ocuparea postului de asistent medical:

– studii sanitare post liceale ;

– vechime minimă 3(trei) ani;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs, până la data de 27.12.2017 ora 16,00, la sediul Căminului de Bătrâni Sf.Constantin şi Elena Iaşi. Relaţii suplimentare la sediul: Cămin de Bătrâni Sf. Constantin şi Elena Iaşi, telefon 0232/218.865


25 noiembrie  2017

A N U N Ţ

Cămin Bătrâni Sf. Constantin şi Elena Iaşi, cu sediul în localitatea Iaşi, str. Mihail Cornea, nr.40-46 judetul Iaşi, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-infirmier, 1 post conform HG 286123.03.2011
Concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante se va desfăşura astfel:
– Proba practică în data de 20.12,2017, ora 10.00
– Proba de interviu în data de 22.12.2017, ora 12.00
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de infirmier:
– studii generale/medii;
– vechime minimă l(unu) an;
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs, până la data de 12.12.2017 ora 16.00, la sediul Căminului de Bătrâni Sf.Constantin şi Elena Iaşi.
Relaţii suplimentare la sediul: Cămin de Bătrâni Sf. Constantin şi Elena Iaşi, telefon 0232/218.865.


15 noiembrie  2017

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează în data de 07 decembrie 2017 concurs în vederea ocupării unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de asistent medical, grad principal,  PL la Serviciul Cabinete Medicale Universitare.

 • absolvenţi de şcoală postliceală sanitară ;
 • cinci ani vechime în specialitatea de asistent principal;
 • diploma de bacalaureat;
 • dovada promovării examenului de grad profesional principal;
 • sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali, Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu certificat vizat pe anul în curs;
 • adeverinţă de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

Proba de interviu va avea loc în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 24.11.2017 orele 1600.        Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0232-206344 int.108 – Serviciul Resurse Umane.

Bibliografia şi actele pentru dosarul de concurs sunt afişate la sediul instituţiei.


8 noiembrie  2017

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează în data de 29 noiembrie 2017 concurs în vederea ocupării unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de asistent medical, grad principal,  PL la Serviciul Cabinete Stomatologice Şcolare.

 • absolvenţi de şcoală postliceală sanitară în stomatologie;
 • cinci ani vechime în specialitatea de asistent principal stomatologie dovedită cu adeverinta;
 • diploma de bacalaureat;
 • dovada promovării examenului de grad profesional principal;
 • sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali, Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu certificat vizat pe anul în cursş
 • adeverinţă de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

Proba de interviu va avea loc în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 20.11.2017 orele 1600.    Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0232-206344 int.108 – Serviciul Resurse Umane.

Bibliografia şi actele pentru dosarul de concurs sunt afişate la sediul instituţiei.


6 octombrie  2017

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează în data de 27 octombrie 2017 ora 1000, proba scrisă în vederea ocupării a 7 (şapte) posturi contractuale de execuţie  vacante de asistent medical, grad principal, PL, pe perioadă nedeterminată la Serviciul Cabinete Medicale Şcolare şi Universitare.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • absolvenţi de şcoală postliceală sanitară;
 • cinci ani vechime în specialitatea de asistent medical;
 • dovada promovării examenului de grad profesional principal;
 • sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali, Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu certificat vizat pe anul în curs.
 • diploma de bacalaureat
 • adeverinţă de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

Proba de interviu va avea loc în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 18.10.2017 orele 1600.   Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0232-206344 int.108 – Serviciul Resurse Umane.

Bibliografia şi actele pentru dosarul de concurs sunt afişate la sediul instituţiei.


4 octombrie  2017

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 26.10.2017, proba scrisă, ora 10 și proba de interviu în maxim 4 zile lucrătoare de la terminarea probei scrise, pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical, PL, la Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare C.A. Rosetti – Adăpost de noapte.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 17.10.2017 ora 16,00 la Serviciul Resurse Umane.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului și bibliografia stabilită se vor afișa la sediul D.A.C. Iași și pe site-ul intituției www.dac_iași.ro, respectiv:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • absolvenți de școală postliceală sanitară;
 • sunt membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România cu viză pe anul în curs;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor 4 ani;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.C. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.


2 octombrie  2017

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 24.10.2017, proba scrisă, ora 10 și proba de interviu în maxim 4 zile lucrătoare de la terminarea probei scrise, pentru ocuparea postului contractual vacant de psiholog, S, practicant la Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare C.A. Rosetti – Adăpost de noapte.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 13.10.2017 ora 16,00 la Serviciul Resurse Umane.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului și bibliografia stabilită se vor afișa la sediul D.A.C. Iași și pe site-ul intituției www.dac_iași.ro, respectiv:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea psihologie;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.C. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.


28 septembrie  2017

A N U N Ţ

Cămin Bătrâni Sf.Constantin şi Elena Iași,  cu sediul în localitatea Iași, str. Mihail Cornea, nr.40-46 judetul Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
-infirmier, 1 post conform HG 286/23.03.2011

Concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante  se va desfăşura astfel:
– Proba scrisă în data de 23.10.2017,  ora 10,00
– Proba practică în data de 25.10.2017, ora 12,00
Condiții specifice pentru ocuparea postului de infirmier:
– studii generale/medii;
– vechime minimă 1(unu) an;
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs, până la data de 13.10.2017 ora 16,00, la sediul Căminului de Bătrâni Sf.Constantin şi Elena Iaşi.
Relaţii suplimentare la sediul: Cămin de Bătrâni Sf. Constantin şi Elena Iaşi, telefon 0232/218.865.


28 septembrie  2017

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 20.10.2017, proba scrisă, ora 10 și proba de interviu în maxim 4 zile lucrătoare de la terminarea probei scrise, pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, S, IA, la Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Vovidenia.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 11.10.2017 ora 16,00 la Serviciul Resurse Umane.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului și bibliografia stabilită se vor afișa la sediul D.A.C. Iași și pe site-ul intituției www.dac_iași.ro, respectiv:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor 9 ani;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.C. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.


27 iunie  2017

A N U N Ţ

Cămin Bătrâni Sf. C-tin şi Elena Iași,  cu sediul în Iași, str. Mihail Cornea, nr.40-46 judetul Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de:
– inspector de specialitate, 1 post conform HG 286/23.03.2011.

Concursul  se va desfăşura astfel:
Proba scrisă în data de 12.07.2017,  ora 10,00
Proba de interviu în data de 14.07.2017, ora 12,00

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor:
– studii superioare de lungă durată;
– vechime: nu este cazul

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de: 04.07.2017 ora 16,00 la sediul Căminului de Bătrâni Sf.Constantin şi Elena Iaşi.

Relaţii suplimentare la sediul: Cămin de Bătrâni Sf. Constantin şi Elena Iaşi, telefon 0232/218.865


27 iunie  2017

A N U N Ţ

 Cămin Bătrâni Sf. C-tin şi Elena Iași,  cu sediul în Iași, str. Mihail Cornea, nr.40-46 judetul Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale  vacante   de:
– paznic, 1 post conform HG 286/23.03.2011.
– îngrijitor, 1 post conform HG 286/23.03.2011

Concursul  se va desfăşura astfel:
Proba scrisă în data de 19.07.2017,  ora 10,00
Proba practică în data de 21.07.2017, ora 12,00

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor:
– studii generale/medii;
– vechime minima 1(unu) an;
– atestat pază (pentru postul de paznic)

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de: 11.07.2017 ora 16,00 la sediul Căminului de Bătrâni Sf.Constantin şi Elena Iaşi.

Relaţii suplimentare la sediul Căminului de Bătrâni Sf. Constantin şi Elena Iaşi, telefon 0232/218.865


19 iunie  2017

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, S, clasa I, grad asistent la Biroul Proiecte Programe. Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 20.07.2017, ora 10, la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, iar interviul va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la acelaşi sediu.

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a-III-a, conform art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modif., la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi.

Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei şi bibliografia stabilită se vor afişa la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară şi pe site-ul instituţiei www.dac-iasi.ro,

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ atât condiţii generale stipulate de art.54 cât şi cele specifice prevăzute de art. 57 alin.5 lit.a) din Legea nr.188/99, republicată şi modif, respectiv:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 2. 1(un) an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional asistent;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.C. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.


 

30 mai  2017

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 10.07.2017 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la Direcția Arhitectură și Urbanism:

 • Serviciul Autorizare Construcții: consilier clasa I, grad profesional principal – 2 posturi, consilier clasa I, grad profesional asistent – 1 post, respectiv consilier clasa I, grad profesional debutant – 1 post.

Condiţiile specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile:
– arhitectură şi urbanism, domeniul de licenţă arhitectură, sau domeniul de licenţă urbanism;
– ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă inginerie civilă.

 • Biroul Autorizare Rețele: consilier clasa I, grad profesional superior – 1 post, consilier clasa I, grad profesional principal – 1 post, consilier clasa I, grad profesional asistent – 1 post.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti – domeniul de licenţă inginerie civilă.
–  Compartiment Urbanism-IT: consilier clasa I, grad profesional principal – 1 post.

Condiţiile specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul informatică – domeniul de licenţă informatică, domeniul ştiinţe inginereşti – domeniul de licenţă inginerie civilă, domeniul de licenţă ingineria sistemelor sau domeniul de licenţă calculatoare și tehnologia informației.

Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice: consilier clasa I, grad profesional superior, minimum 9 ani, consilier clasa I grad profesional principal, minimum 5 ani; consilier clasa I grad profesional asistent, minimum 1 an.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale de participare la concurs potrivit art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Data limită depunere dosare: 19.06.2017.

Etapele concursului:

 • selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă: 10.07.2017, ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Iaşi;
 • interviul: se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise; data şi ora interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare, bibliografia şi relaţii suplimentare se obţin pe site-ul www.primaria-iasi.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11, Serviciul Resurse Umane, tel. 0232267582 int. 275.


30 mai  2017

A N U N Ţ

Cămin Bătrâni Sf. C-tin şi Elena Iași,  cu sediul în localitatea Iași, str. Mihail Cornea, nr.40-46 judetul Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale  vacante   de:
– paznic, 1 post conform HG 286/23.03.2011.
Concursul  se va desfăşura astfel:
– Proba scrisă în data de 22.06.2017,  ora 10,00
– Proba de interviu în data de 26.06.2017, ora 12,00

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor:
– studii generale/medii;
– vechime minima 1(unu) an;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de: 14.06.2017 ora 16,00 la sediul Căminului de Bătrâni Sf.Constantin şi Elena Iaşi.

Relaţii suplimentare la sediul: Cămin de Bătrâni Sf. Constantin şi Elena Iaşi, telefon 0232/218.865


3 mai  2017

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 26.05.2017 ora 10 proba scrisă și proba de interviu în maxim 4 zile lucrătoare de la terminarea probei scrise, pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent social practicant, S, la Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violenței în Familie.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 16.05.2017 ora 16,00 la Serviciul Resurse Umane.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului și bibliografia stabilită se vor afișa la sediul D.A.C. Iași și pe site-ul intituției www.dac_iași.ro, respectiv:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea asistență socială;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.C. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.


3 mai 2017

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 25.05.2017 ora 10 proba scrisă și proba de interviu în maxim 4 zile lucrătoare de la terminarea probei scrise, pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor calificat, M, I, la Centrul Social cu Destinației Multifuncțională Bucuria.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 16.05.2017 ora 16,00 la Serviciul Resurse Umane.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului și bibliografia stabilită se vor afișa la sediul D.A.C. Iași și pe site-ul intituției www.dac_iași.ro, respectiv:

 • studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat în profil mecanic;
 • vechime înmuncă minim 9 ani.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.C. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.


13 martie 2017

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează în data de 04 aprilie 2017 ora 1000, proba scrisă în vederea ocupării a 5 (cinci) posturi contractuale de execuţie  vacante de asistent medical, grad principal, PL, pe perioadă nedeterminată la Serviciul Cabinete Medicale Şcolare şi Universitare.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • absolvenţi de şcoală postliceală sanitară;
 • cinci ani vechime în specialitatea de asistent medical;
 • dovada promovării examenului de grad profesional principal;
 • sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali, Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu certificat vizat pe anul în curs.
 • diploma de bacalaureat

Proba de interviu va avea loc în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data de 04 aprilie 2017.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 28.03.2017 orele 1600.        Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0232-206344 int.108 – Serviciul Resurse Umane.

Bibliografia şi actele pentru dosarul de concurs sunt afişate la sediul instituţiei.


10 martie 2017

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează în data de 03 aprilie 2017 ora 1000, proba scrisă în vederea ocupării a 2 (două) posturi contractuale de execuţie  vacante de asistent medical, grad principal, PL, pe perioadă nedeterminată la Serviciul Cabinete Stomatologice Şcolare şi Universitare.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • absolvenţi de şcoală postliceală sanitară sau colegiu specializare stomatologica ;
 • cinci ani vechime în specialitatea de asistent medical stomatologie dovedita prin adeverinta sau experienta in cabinet medical stomatologic;
 • diploma de bacalaureat;
 • dovada promovării examenului de grad profesional principal;
 • sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali, Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu certificat vizat pe anul în curs.

Proba de interviu va avea loc în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data de 03 aprilie 2017.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 27.03.2017 orele 1600.        Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0232-206344 int.108 – Serviciul Resurse Umane.

Bibliografia şi actele pentru dosarul de concurs sunt afişate la sediul instituţiei.


9 martie 2017

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează în data de 31 martie 2017 ora 1000, proba scrisă în vederea ocupării unui  post contractual de execuţie  vacant de asistent medical, PL, pe perioadă nedeterminată la Serviciul Cabinete Medicale Şcolare şi Universitare.

Condiţii specifice de participare la concurs:

–    diploma de bacalaureat ;

 • absolvenţi de şcoală postliceală sanitară;
 • sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali, Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu certificat vizat pe anul în curs.

Proba de interviu va avea loc în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data de 31 martie 2017.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 24.03.2017 orele 1600.   Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0232-206344 int.108 – Serviciul Resurse Umane.

Bibliografia şi actele pentru dosarul de concurs sunt afişate la sediul instituţiei.


1 martie 2017

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 05.04.2017 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă la Serviciul Urbanism – Instituţia Arhitectului Şef de consilier clasa I grad profesional superior – 1 post.

Data limită de depunere a dosarelor este 20.03.2017, la sediul Primăriei Municipiului Iaşi.

Etapele concursului:

 • selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă: 05.04.2017, ora 10oo ;
 • interviul: se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise; data şi ora interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi – Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt  nr. 11 – Serviciul Resurse Umane,  telefon 0232/267582, int.275.


1 martie 2017

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 23.03.2017 ora 10 proba scrisă și proba de interviu în maxim 4 zile lucrătoare de la terminarea probei scrise, pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de inspector de specialitate, S, IA, la Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice Vovidenia.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 14.03.2017 ora 16,00 la Serviciul Resurse Umane.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului și bibliografia stabilită se vor afișa la sediul D.A.C. Iași și pe site-ul intituției www.dac_iași.ro, respectiv:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor 5 ani;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.C. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.


27 februarie 2017

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 06.04.2017 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la Serviciul GIS – Cadastru – Instituţia Arhitectului Şef:

 • inspector clasa I grad profesional superior – 1 post
 • inspector clasa I grad profesional principal – 1 post.

Data limită de depunere a dosarelor este 14.03.2017, la sediul Primăriei Municipiului Iaşi.

Etapele concursului:

 • selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă: 06.04.2017, ora 10oo ;
 • interviul: se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise; data şi ora interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi – Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt  nr. 11 – Serviciul Resurse Umane,  telefon 0232/267582, int.275.


24 februarie 2017

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, S, clasa I, grad superior la Serviciul Buget Contabilitate. Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 29.03.2017, ora 10, la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, iar interviul va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la acelaşi sediu.

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a-III-a, conform art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modif., la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi.

Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei şi bibliografia stabilită se vor afişa la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară şi pe site-ul instituţiei www.dac-iasi.ro,

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ atât condiţii generale stipulate de art.54 cât şi cele specifice prevăzute de art. 57 alin.5 lit.c) din Legea nr.188/99, republicată şi modif, respectiv:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;
 2. 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional superior;

     Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.C. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.


20 februarie 2017

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 14 martie 2017 ora10,00 proba scrisă şi proba de interviu în maxim 4 zile lucrătoare de la terminarea probei scrise pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de coordonator personal de specialitate, S, grad ll la Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violenţei în Familie.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de asistenţă socială;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor de 2 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 03.03.2017 ora 16,00. Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0232-206344 int.110 – Serviciul Resurse Umane.

Bibliografia şi actele pentru dosarul de concurs sunt afişate la sediul instituţiei.


20 februarie 2017

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de inspector, S, clasa I, grad superior la Serviciul Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei. Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 22.03.2017, ora 10, la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, iar interviul va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la acelaşi sediu.

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a-III-a, conform art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modif., la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi.

Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei şi bibliografia stabilită se vor afişa la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară şi pe site-ul instituţiei www.dac-iasi.ro,

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ atât condiţii generale stipulate de art.54 cât şi cele specifice prevăzute de art. 57 alin.5 lit.c) din Legea nr.188/99, republicată şi modif, respectiv:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistență socială, psihologie, științe ale educației, sociologie;
 2. 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional superior;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.C. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.


 

9 decembrie 2016

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 27.12.2016 ora 13 proba scrisă și proba de interviu în maxim 4 zile lucrătoare de la terminarea probei scrise, pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de instructor de educație la Centrul de Zi Prichindel.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 15.12.2016 ora 16,00 la Serviciul Resurse Umane.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului și bibliografia stabilită se vor afișa la sediul D.A.C. Iași și pe site-ul intituției www.dac_iași.ro, respectiv:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime minimă în muncă de 9 ani;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.C. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.


25 noiembrie 2016

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de inspector grad superior la Biroul Financiar Salarizare. Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 27.12.2016, ora 10, la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, iar interviul va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la acelaşi sediu.

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a-III-a, conform art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modif., la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi.

Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei şi bibliografia stabilită se vor afişa la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară şi pe site-ul instituţiei www.dac-iasi.ro,

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ atât condiţii generale stipulate de art.54 cât şi cele specifice prevăzute de art.57 alin.5 lit.c din Legea nr.188/99, republicată şi modif, respectiv:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;
 2. vechime de minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional superior;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.C. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.


10 noiembrie 2016

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional principal – 1 post şi referent clasa III grad profesional superior – 1 post la Serviciul Asociaţii Proprietari – Direcţia Generală Tehnică şi Investiţii. Data limită de depunere a dosarelor este 29.11.2016 la sediul Primăriei Municipiului Iaşi.

Etapele concursului:

 • selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă: 12.12.2016, ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Iaşi;
 • interviul: se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Condiţiile generale de participare la concurs: potrivit art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 9.  nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10.  nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Pentru postul de inspector clasa I grad profesional principal:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau ştiinţe inginereşti;
 • vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 1. Pentru postul de referent clasa III grad profesional superior:
 • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime de minimum 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici , cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a) formular de înscriere – pus la dispoziţie de instituţie;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (ce conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

NOTA: Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele  originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul, sau în copii legalizate.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia de concurs pentru postul de inspector clasa I grad profesional principal:

 1. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 5. H.G. nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 6. Legea nr.114/1996 – Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr.82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Bibliografia de concurs pentru postul de referent clasa III grad profesional superior:

 1. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 5. H.G. nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 6. Legea nr.114/1996 – Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi – Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt  nr. 11 – Serviciul Resurse Umane,  telefon 0232/267582, int.275.


8 noiembrie 2016

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs în data de 06.12.2016, ora 10oo – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată la Compartimentul Promovare Turism – Biroul Cooperare Economică şi Turism a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de inspector de specialitate II – 2 posturi.

Data limită depunere dosare: 21.11.2016.

Etapele concursului:

selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

proba scrisă: 06.12.2016, ora 10oo , la sediul Primăriei Municipiului Iaşi;

interviul: se va susţine în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise; data şi ora interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Condiţii specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului, minimum 1 an;
 • cunoaşterea obligatorie a două limbi străine, dintre următoarele: engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă, una la nivel cel puţin intermediar-avansat, a doua cel puţin la nivel intermediar.

Bibliografia, conţinutul dosarului şi relaţii suplimentare se obţin pe site-ul www.primaria-iasi.ro şi la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11, Serviciul Resurse Umane, tel. 0232267582 int. 275.


24 octombrie 2016

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs în data de 05.12.2016, ora 10,00 – proba practică pentru ocuparea pe durată nedeterminată la Serviciul Administrativ – Direcţia Generală Tehnică şi de Investiţii a funcţiei contractuale de execuţie vacante de îngrijitor  – 3 posturi.

Data limită depunere dosare: 04.11.2016.

Etapele concursului:

 • selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

    proba practică: 05.12.2016 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Iaşi;

 • interviul: se va susţine în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice;

Condiţii specifice de participare:

 • studii generale finalizate;
 • vechime în muncă necesare ocupării postului minim 3 ani.

Bibliografia, conţinutul dosarului şi relaţii suplimentare se obţin pe site-ul www.primaria-iasi.ro şi la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11, Serviciul Resurse Umane, tel. 0232267582 int. 141.


24 octombrie 2016

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs în data de 23.11.2016, ora 10,00 – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată la Serviciul Administrativ – Direcţia Generală Tehnică şi de Investiţii a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor calificat I (electrician)  – 1 post. Data limită depunere dosare: 04.11.2016.

Etapele concursului:

 • selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă: 23.11.2016, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Iaşi;

    proba practică: 28.11.2016 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Iaşi;

 • interviul: se va susţine în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi probei practice;

Condiţii specifice de participare:

 • studii de specialitate – studii medii/profesionale;
 • alte calificări – să deţină autorizaţie de electrician;
 • vechime muncă necesare ocupării postului, minimum 9 ani în activitatea de electrician.

Bibliografia, conţinutul dosarului şi relaţii suplimentare se obţin pe site-ul www.primaria-iasi.ro şi la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11, Serviciul Resurse Umane, tel. 0232267582 int. 141.


18 octombrie 2016

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 09.11.2016, proba scrisă și în data de 11.11.2016, proba de interviu, pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator I, M, la  Biroul de Incluziune Socială. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 31.10.2016 ora 16,00 la Serviciul Resurse Umane.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului și bibliografia stabilită se vor afișa la sediul D.A.C. Iași și pe site-ul intituției www.dac_iași.ro, respectiv:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime minimă în muncă de 2 ani;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.C. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.


10 octombrie 2016

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de inspector grad principal la Serviciul Autoritate Tutelară Protecția Minorilor și Familiei. Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 10.11.2016, ora 10, la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, iar interviul va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la acelaşi sediu. Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a-III-a, conform art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modif., la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi.

Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei şi bibliografia stabilită se vor afişa la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară şi pe site-ul instituţiei www.dac-iasi.ro.

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ atât condiţii generale stipulate de art.54 cât şi cele specifice prevăzute de art.57 alin.5 lit.b din Legea nr.188/99, republicată şi modif, respectiv:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistență socială, psihologie, științe ale educației, sociologie;
 2. vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional principal;

     Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.C. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.


27 septembrie 2016

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 19 octombrie 2016, ora 10,00 proba scrisă în vederea ocupării unui post contractual de execuţie  vacant de asistent medical, PL, perioadă nedeterminată, la Serviciul Cabinete Medicale Şcolare şi Universitare.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– absolvenţi de şcoală postliceală sanitară;

– sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali, Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor

Medicali din România cu certificat vizat pe anul în curs.

Proba de interviu va avea loc în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data de 19.10.2016.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi –Serviciul Resurse Umane, până la data de 11.10.2016 ora 16,00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0232-206344 int.110 – Serviciul Resurse Umane. Bibliografia şi actele pentru dosarul de concurs sunt afişate la sediul instituţiei.


27 septembrie 2016

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 20.10.2016, proba practică, ora 10 și în data de 24.10.2016, ora 12 proba de interviu, pentru ocuparea postului contractual vacant de paznic la  Serviciul Administrativ Aprovizionare.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 11.10.2016 ora 16,00 la Serviciul Resurse Umane.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului și bibliografia stabilită se vor afișa la sediul D.A.C. Iași și pe site-ul intituției www.dac_iași.ro, respectiv:

 • studii generale;
 • să dețină atestat pentru exercitarea activităților de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.C. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.


22 septembrie 2016

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează în data de 14 octombrie 2016  ora 1000 proba scrisă  în vederea ocupării

 – a cinci posturi contractuale de execuţie  vacante de asistent medical, PL, grad principal perioadă nedeterminată la Serviciul Cabinete Medicale Şcolare şi Universitare

Condiţii specifice de participare la concurs : 

Pentru posturile de asistent medical grad principal, PL

 • absolvenţi de şcoală postliceală sanitară sau colegiu specializare stomatologica ;
 • cinci ani vechime în specialitatea de asistent principal stomatologie dovedita prin adeverinta sau experienta in cabinet medical stomatologic;
 • diploma de bacalaureat;
 • dovada promovării examenului de grad profesional principal;
 • sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali, Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu certificat vizat pe anul în curs.

Proba de interviu va avea loc în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la 14 octombrie 2016.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 05.10.2016 ora 16,00

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0232-206344 int.108 – Serviciul Resurse Umane.

Bibliografia şi actele pentru dosarul de concurs sunt afişate pe site şi la sediul instituţiei.


21 septembrie 2016

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 21.10.2016 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie
vacantă de inspector de specialitate treapta profesională I – 1 post la Compartimentul Registratura DGEFPL – Serviciul Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni.

Data limită de depunere a dosarelor este 04.10.2016, la sediul Primariei Municipiului Iaşi.
Etapele concursului:
– selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 2 zile lucrătoare
de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– proba scrisă: 21.10.2016, ora 10.00 ;
– interviul: se va susţine în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise; data şi ora interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele
la proba scrisă.

Condiţii specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului, minimum 4 ani.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi –
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11 – Serviciul Resurse Umane, telefon
0232/267582, int.275.
***************
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 25.10.2016 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie
vacantă de inspector clasa I grad profesional superior – 1 post la Serviciul Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.
Data limită de depunere a dosarelor este 10.10.2016, la sediul Primariei Municipiului Iaşi.
Etapele concursului:
– selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare
de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– proba scrisă: 25.10.2016, ora 10oo ;
– interviul: se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise; data şi ora interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
Relaţii suplimentare se pot bţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi –
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11 – Serviciul Resurse Umane, telefon
0232/267582, int.275.


19 septembrie 2016

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează în data de 10 octombrie 2016  ora 1000 proba scrisă  în vederea ocupării a două posturi contractuale de execuţie  vacante de asistent medical, PL, grad principal perioadă nedeterminată la Serviciul Cabinete Stomatologice Medicale Şcolare şi Universitare.

Condiţii specifice de participare la concurs :

Pentru posturile de asistent medical grad principal, PL

 • absolvenţi de şcoală postliceală sanitară sau colegiu specializare stomatologica ;
 • cinci ani vechime în specialitatea de asistent principal stomatologie dovedita prin adeverinta sau experienta in cabinet medical stomatologic;
 • diploma de bacalaureat;
 • dovada promovării examenului de grad profesional principal;
 • sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali, Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu certificat vizat pe anul în curs.

Proba de interviu va avea loc în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la 10 octombrie 2016.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi – Serviciul Resurse Umane, până la data de 29.09.2016 ora 16,00. Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0232-206344 int.108 – Serviciul Resurse Umane.

Bibliografia şi actele pentru dosarul de concurs sunt afişate pe site şi la sediul instituţiei.


14 septembrie 2016

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 18.10.2016 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de şef birou la Biroul Organizare Evenimente Publice – Direcţia Generală Tehnică şi de Investiţii.

Data limită de depunere a dosarelor este 03.10.2016, la sediul Primăriei Municipiului Iaşi.

Etapele concursului:

 • selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă: 18.10.2016, ora 10oo ;
 • interviul: se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise; data şi ora interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Condiţiile generale de participare la concurs: potrivit art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 9. i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de şef birou, de minim 2 ani.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici , cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 1. a) formular de înscriere – pus la dispoziţie de instituţie;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (ce conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
 7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

NOTA: Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele  originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul, sau în copii legalizate.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia de concurs:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Constituţia României, republicată.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi – Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt  nr. 11 – Serviciul Resurse Umane,  telefon 0232/267582, int.275.


 

6 septembrie 2016

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 28.09.2016, proba scrisă și în data de 30.09.2016, proba de interviu, pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de de șef birou la Biroul de Incluziune Socială.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 19.09.2016 ora 16,00 la Serviciul Resurse Umane.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului și bibliografia stabilită se vor afișa la sediul D.A.C. Iași și pe site-ul intituției www.dac_iași.ro, respectiv:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor de 2 ani.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.C. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.


31 august 2016

A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs în data de 22.09.2016, proba scrisă și în data de 26.09.2016, proba de interviu, pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent social practicant, S, la  Centrul Social cu Destinație Multifuncțională Bucuria.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 13.09.2016 ora 16,00 la Serviciul Resurse Umane.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului și bibliografia stabilită se vor afișa la sediul D.A.C. Iași și pe site-ul intituției www.dac_iași.ro, respectiv:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea asistență socială;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.C. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.


 

11 august 2016

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 14.09.2016 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la Serviciul Urbanism – Instituţia Arhitectului Şef:

 • consilier clasa I grad profesional superior – 1 post
 • inspector clasa I grad profesional principal – 1 post
 • consilier clasa I grad profesional asistent – 1 post.

Data limită depunere dosare: 30.08.2016.

Etapele concursului:

 • selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă: 14.09.2016, ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Iaşi;
 • interviul: se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise; data şi ora interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile:

– arhitectură şi urbanism, domeniul de licenţă arhitectură, specializarea arhitectură, sau domeniul de licenţă urbanism;

– ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă inginerie civilă, specializarea construcţii civile;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier clasa I grad profesional superior, minimum 9 ani;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector clasa I grad profesional principal, minimum 5 ani;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier clasa I grad profesional asistent, minimum 1 an.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare, bibliografia şi relaţii suplimentare se obţin pe site-ul www.primaria-iasi.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11, Serviciul Resurse Umane, tel. 0232267582 int. 275.


8 august 2016

ANUNŢ

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție temporar vacantă de inspector grad asistent la Serviciul Autoritate Tutelară Protecția Minorilor și Familiei. Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 18.08.2016, ora 10, la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, iar interviul va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la acelaşi sediu.

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 8 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a-III-a, conform art. 72, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008, modif., la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi.

Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei şi bibliografia stabilită se vor afişa la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară şi pe site-ul instituţiei www.dac-iasi.ro,

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ atât condiţii generale stipulate de art.54 cât şi cele specifice prevăzute de art.57 alin.5 lit.b din Legea nr.188/99, republicată şi modif, respectiv:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistență socială;
 2. vechime de minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional asistent;

     Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.C. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.


 

 

————————————————————————————–

 

 

 


 

ANUNŢ !

Va rugam sa va achizitionati bilete si abonamente in timp util pentru a putea utiliza mijloacele de transport public si in afara programului de functionare a tonetelor.
Programul tonetelor si dispeceratelor este urmatorul :

STATIA LUNI-VINERI SAMBATA-DUMINICA STRĂZI ARONDATE
BICAZ 6:00 – 20:00 7:00 – 15:00 Bulevardul Dacia, Strada Buridava, Strada Columnei, Strada Dreptatii, Strada Prof.I.Simionescu, Strada Simionescu I. Prof. Strada Stramosilor, Strada Vitejilor
ZIMBRU 5:00 – 21:00 6:00 – 20:00 Aleea Sucidava, Aleea Vitejilor, Strada Amurgului, Strada Caramidari, Strada Sarmisegetusa, Strada Sucidava,  Strada Zimbrului
FAMILIAL 5:00 – 21:00 6:00 – 20:00 Aleea Basarabi, Aleea Musatini, Aleea Plaesilor, Bulevardul Alex Cel Bun,  Piata Voievozilor, Soseaua Galata, Stradela Berindei Arh, Stradela Valeni, Strada Alunis, Strada Arges, Strada Bacalu Iancu, Strada Basarabi, Strada Bistrita, Strada Bradetului, Strada Cicoarei, Strada Crihan Anton, Strada Jijia, Strada Musatini, Strada Plaesilor, Strada Roadelor, Strada Roman Voda
PODUL DE PIATRA 6:00 – 20:00 7:00 – 15:00 Aleea Decebal, Strada Dacia, Strada Decebal, Strada Ipsilante, Strada Milcov, Strada Perju, Strada Romana, Strada Semnului, Strada Sfintul Andrei, Strada Tanasescu, Strada Urcusului
PIATA NICOLINA 5:00 – 21:00 6:00 – 15:00 Strada Duca Voda, Strada Masinei, Strada Mitropolit Varlaam
TESATURA 6:00 – 20:00 6:00 – 15:00 Bulevardul Mangeron, Bulevardul Socola,  Bulevardul Tutora, Calea Chisinaului,  Fundac Socola, Splai Bahlui, Strada Primaverii, Strada Sf.Lazar, Strada Socola, Strada Splai Bahlui, Strada Tutora
DR. SAVINI 5:00 – 21:00 6:00 – 20:00 Stradela Ciric, Strada Aeroportului, Strada Aterisaj, Strada Aurel Vlaicu, Strada Aviatiei, Strada Avionului, Strada Caranda Gheorghe, Strada Ciric, Strada Dr. Savini, Strada Fintinilor,  Strada Han Tatar, Strada Hanciuc, Strada Holboca, Strada Ion Creanga, Strada Lupu Vasile, Strada Maracineanu Valter, Strada Margine, Strada Mistretului, Strada Negel Gh.Lt.Av., Strada Oancea, Strada Obreja, Strada Petre Ispirescu, Strada Pictorului, Strada Popovici Lt., Strada Porumbului, Strada Rosiori, Strada Sapte Oameni, Strada Stejar, Strada Tatarasi, Strada Vasile Lupu, Strada Zborului
ATENEU 6:00 – 20:00 7:00 – 15:00 Fundac Calarasi, Stradela Nicorita, Strada Calarasi, Strada Creanga Ion, Strada Cupidon, Strada Dorobanti, Strada Dudescu, Strada Eternitate, Strada Fulger, Strada Galateanu, Strada Ispirescu Petre, Strada Miluta Gheorghiu, Strada Misai, Strada Nicorita, Strada Rachiti, Strada Rojnita, Strada Sadoveanu Mihail, Strada Sevastopol, Strada Spancioc, Strada Trompeta, Strada Tufescu, Strada Verzes
TG. CUCU 6:00 – 20:00 6:00 – 20:00 Bulevardul Independentei, Stradela Armeana, Stradela Italiana, Stradela Moara de Vint, Strada Albinet, Strada Alistar, Strada Apelor, Strada Armeana, Strada Balcescu Nicolae, Strada Balusescu, Strada Barnitiu Simion, Strada Brindusa, Strada Cerchez ,Strada Conductelor, Strada Cucu, Strada de Nord, Strada Dochia, Strada Dragos Voda, Strada Eminescu Mihai, Strada Enescu George, Strada Fulger, Strada Golia, Strada Greerul, Strada Hotin, Strada Italiana Strada Marchian Folescu, Strada Martha, Strada Mironescu I.I., Strada Moara de Vint, Strada Nicolae Balcescu , Strada Pacii, Strada Pantelimon, Strada Paul Prof. , Strada Popescu Eremia Strada Prof.Ion Inculet, Strada Prof.Paul, Strada Prof.Ion Paul, Strada Racovita Emil, Strada Radu-Mihai, Strada Rafael , Strada Rece, Strada Ripei, Strada Roscani, Strada Rufeni, Strada Sararie, Strada Sarariei , Strada Savescu Toma, Strada Sfintul Atanase, Strada Sfintul Teodor Strada Soficu, Strada Spital Pascanu, Strada Ticaul de Jos, Strada Timpului, Strada Toamnei  Strada Trofeelor, Strada Vulpe, Strada Zorilor
PIATA UNIRII 6:00 – 21:00 6:00 – 20:00 Aleea Alecsandri Vasile, Bulevardul 30 Decembrie, Fundac Gavril Muzicescu, Fundac Pietrariei Pasaj Cuza Voda, Piata Unirii, Strada Alecsandri Vasile, Strada Arcu, Strada Atanasie Sf.,  Strada Bratianu Gh.I., Strada Bratianu Ion C., Strada Broscariei, Strada Burada Teodor, Strada Closca Strada Crisan , Strada Cujba Prof., Strada Cuza Voda, Strada Dimitrov Gheorghe, Strada Dobrogeanu Ghere, Strada Gandu, Strada Gheorghe Doja, Strada Gindu, Strada Gospodari, Strada Horia, Strada Lapusneanu, Strada Lapusneanu Alexandru, Strada Morilor, Strada Octav Botez, Strada Palade, Strada Petru Movila, Strada Petru Rares, Strada Prof.Petru Cujba, Strada Ripa Galbena, Strada Saulescu, Strada Stefan Cel Mare, Strada Stroescu V., Strada Uzinei, Strada Vasile Alecsandri, Trecere Davidel
UNIVERSITATE 7:00 – 20:00 7:00 – 15:00 Aleea Dumbrava Rosie, Aleea Grigore Ghica Voda, Bulevardul Carol I, Bulevardul Copou, Calea 23 August, Stradela Macazului, Stradela Sararie, Stradela Sarariei, Strada 23 August, Strada Aurora, Strada Babes Victor Dr. , Strada Berthelot G-ral, Strada Buna Vestire , Strada Caraman Petru , Strada Catargi Lascar, Strada Codrescu, Strada Codrescu Dr., Strada Conta Vasile, Strada Culturii, Strada Dr. Codrescu, Strada Dumbrava Rosie, Strada Flamura Rosie, Strada Ganea Nicolae, Strada Garabet Ibraileanu, Strada Ibraileanu Garabet, Strada Kogalniceanu Mihail, Strada Lascar Catargi, Strada Maiorescu Titu , Strada Nicolae Gane, Strada Pallady Theodor, Strada Pavlov, Strada Pinului, Strada Pojarniciei, Strada Puskin, Strada Puskin A.S. Strada Ralet, Strada Ralet Dimitrie, Strada Scaricica, Strada Simion Barnutiu, Strada Sipotel, Strada Sulfinei, Strada Theodor Vascauteanu, Strada Titu Maiorescu, Strada Vascauteanu, Strada Vasile Conta, Strada Victor Babes
BILLA 7:00 – 15:00 Fundac Muntenimii, Soseaua Arcu, Strada Bacinschi, Strada Buzescu Preda, Strada Florilor Strada Garii, Strada Muntenimii, Strada Silvestru, Strada Silvestru Strapungerii, Strada Strapungerii Silvestru, Strada Zugravi.
SERG. GR. IOAN 5:00 – 21:00 6:00 – 20:00 Aleea Canta, Soseaua Pacurari, Strada Arbore Luca, Strada Banat, Strada Bancila Octav, Strada Belvedere, Strada Brates, Strada Canta, Strada Casin, Strada Grigore Ioan Sergent, Strada Luca Arbore, Strada Pacurari, Strada Razboieni, Strada Stindardului.
MOARA 1 MAI (TRAMVAIE) 6:00 – 20:00 7:00 – 15:00 Cismeaua Pacurari, Fundac Bucovinei, Fundac Olari, Soseaua Moara de Foc, Soseaua Munteni Stradela Canta, Strada Belvedere, Strada Bucovinei, Strada Calugareni, Strada Cazarmilor Strada Cozma Toma, Strada Horga, Strada Moara de Foc, Strada Mos Ion Roata, Strada Munteni Strada Namoloasa, Strada Neculau, Strada Niceman, Strada Nicolau, Strada Ogorului, Strada Olteniei, Strada Petru Poni, Strada Podul Inalt, Strada Rampei, Strada Toma Cozma, Strada Transilvaniei
TUDOR VLADIMIRESCU 6:00 – 20:00 7:00 – 15:00 Aleea Gradinari, Bulevardul Primaverii, Bulevardul Tudor Vladimirescu, Bulevardul Vladimirescu Tudor, Stradela Gradinari, Strada Barbu Lautaru, Strada Ciurchi, Strada Mizil, Strada Mosu Strada Nisipari, Strada Otilia Cazimir, Strada Protopopescu Cpt., Strada Smirdan, Strada Tepes Voda, Strada Vladimirescu Tudor, Strada Zidari
MOLDOVA MALL 8:00 – 17:00 Bulevardul Stefan Cel Mare, Stradela Barboi, Stradela Doamna Elena, Strada 7 Noiembrie Strada 9 Mai, Strada A. Panu, Strada Agatha Birsescu, Strada Anastasie Panu, Strada Bancii Strada Barboi, Strada Birsescu Agatha, Strada Col. Langa, Strada Costache Negri, Strada Doamna Elena, Strada Ghica Voda, Strada Grigore Ureche, Strada Langa Col.,  Strada Mitropoliei, Strada Negri Costache, Strada Ornescu, Strada Panu Anastasie, Strada Sfintul Constantin, Strada Sfintul Sava, Strada Trei Ierarhi, Strada Ureche Grigore, Strada Vovideniei Strada Zlataust, Strada Zmeu
CUG VECHI 6:00 – 20:00 7:00 – 15:00 Bulevardul Poitiers, Stradela Clopotari, Stradela Manta Rosie, Strada Cazangiilor,  Strada Cetatuia, Strada Clopotari, Strada Doja Gheorghe, Strada Fortus, Strada Gloriei, Strada Graniceri, Strada Hlincea, Strada Impacarii, Strada Inculet Ion Prof., Strada Manta Rosie Strada Olari, Strada Otelari, Strada Ovidiu, Strada Plantelor, Strada Pompieri, Strada Prof.A.Sesan Strada Prudentei, Strada Radu-Voda, Strada Razoarelor, Strada Sesan A.Prof., Strada Strugurilor, Strada Uranus
PODU ROS 2 (POSTA) 7:00 – 15:00 7:00 – 15:00 Aleea Bucium, Aleea Nicolina, Aleea Rozelor, Soseaua Nationala, Strada Boiangiului, Strada Bucium, Strada Savescu
PODU ROS 1 5:00 – 21:00 6:00 – 20:00 Aleea Bucium,  Aleea Nicolina, Aleea Rozelor, Soseaua Nationala, Strada Boiangiului, Strada Bucium, Strada Savescu
POD NICOLINA 5:00 – 21:00 6:00 – 20:00 Bulevardul Cantemir Dimitrie, Bulevardul Nicolae Iorga,  Bulevardul Republicii, Soseaua Nicolina, Soseaua Voinesti, Stradela Cetatuia, Stradela Muncii, Strada Berindei Ioan, Strada Bradului, Strada Cantemir Dimitrie, Strada Carpati, Strada Ciresica, Strada Diminetii, Strada Egalitatii, Strada Emil Alexandrescu, Strada Frumoasa, Strada Halipa Pantelimon, Strada Iarmaroc, Strada Iorga Nicolae, Strada Izvor, Strada Lacului, Strada Libertatii, Strada Magurei Strada Minervei, Strada Neculce Ion, Strada Neptun, Strada Nicolae Iorga, Strada Nicolina Strada Orientului, Strada Pantelimon Halipa, Strada Poienilor, Strada Pompei, Strada Republicii Strada Salciilor, Strada Tutea Petre, Strada Valea Adanca
FRIGORIFER 6:00 – 20:00 7:00 – 16:00 Fundac Bucium, Fundac Paun,  Fundac Plopii Fara Sot, Soseaua Barnova, Soseaua Birnova Soseaua Bucium, Stradela Iosif Stefan Octav, Stradela Plopii Fara Sot, Strada Al.O.Teodoreanu Strada Arapului, Strada Atelierului, Strada Bularga, Strada Butnari, Strada Cronicar Mustea Strada Greierul, Strada Iosif Stefan Octav, Strada Islaz, Strada Paun, Strada Plopii Fara Sot Strada Proletari, Strada Sturza Mihai, Strada Teodoreanu Al.O.,  Strada Vladiceni, Strada Voinicilor
MUNCA INVALIZILOR 6:00 – 20:00 7:00 – 15:00 Aleea Pacurari, Soseaua Rediu, Soseaua Rediu Tatar, Stradela Rediu, Strada Movila Pacuret Strada Pacuret, Strada Popauti, Strada Rediu, Strada Rediu Tatar
MIRCEA CEL BATRIN 5:00 – 21:00 6:00 – 20:00 Aleea Mircea Cel Batran, Aleea Mircea Cel Batrin, Calea Galata,  Strada Cerna, Strada Crisului Strada Dimbovita, Strada Lotrului, Strada Mircea Cel Batrin, Strada Petru Schiopul, Strada Schiopul Petru, Strada Sendrea Hatman,  Strada Trotus, Strada Ureche Vasile, Strada Vamasoaia, Strada Vasile Ureche
TUDOR NICOLAE 6:00 – 20:00 6:00 – 20:00 Aleea Oltea Doamna, Aleea Tudor Neculai, Fundac Ferent, Fundac Perjoaia, Soseaua Tudor Neculai, Stradela Sfintul Vasile, Strada Manastirii, Strada Miroslava, Strada Sfintul Gheorghe
POD METALURGIE 5:00 – 21:00 6:00 – 20:00 Bulevardul Chimiei, Strada Gradinari, Strada Mihai Voda Viteazul, Strada Motu, Strada Parcului
ROND COPOU 7:00 – 15:00 Aleea Copou, Aleea Fermei,  Aleea Grigore Ghica Voda, Aleea Sadoveanu Mihail, Soseaua Sarariei, Soseaua Stefan Cel Mare, Stradela Ion Ionescu Brad, Strada Alecu Russo, Strada Alexandru Vlahuta, Strada Bogdan Voda, Strada Borcea Prof. Strada Cantacuzino G.M. Strada Caragiale Ion Luca, Strada Cosbuc George, Strada Curcanul Penes, Strada Dr Vicol, Strada Frederich, Strada George Cosbuc, Strada Ghica Grigore Voda, Strada I L Caragiale, Strada Macazului, Strada Oastei, Strada Penes Curcanul,  Strada Petre Andrei, Strada Stoicescu, Strada Topirceanu George, Strada Ursulea, Strada Vicol Dr. , Strada Viticultorilor, Strada Vlahuta Alexandru
CASA SINDICATELOR 6:00 – 20:00 6:00 – 20:00
BLOCURI CETATUIA 6:00 – 20:00 7:00 – 15:00
BLOC CARMEN 5:00 – 21:00 6:00 – 20:00
POLICLINICA RECUPERARE 6:00 – 20:00 7:00 – 15:00
BISERICA “INALTAREA DOMNULUI” 5:00 – 21:00 7:00 – 15:00
GARA INTERNATIONALA 6:00 – 15:00 7:00 – 15:00
TEATRUL NATIONAL 7:00 – 15:00 7:00 – 15:00
OCTAV BANCILA 6:00 – 20:00 7:00 – 15:00
MOARA 1 MAI (AUTOBUZE) 5:00 – 21:00 6:00 – 20:00
BAZAR 7:00 – 15:00 7:00 – 15:00

 

DISPECERATE

STATIA LUNI-VINERI SAMBATA-DUMINICA
Rond Copou 5:00 – 22:50 5:00 – 22:50
Tg. Cucu 5:00 – 22:40 5:00 – 22:40
Gara 5:00 – 22:40 5:00 – 22:40
Pacurari 5:10 – 22:45 5:10 – 22:45
Canta 5:00 – 22:50 5:00 – 22:50
Rond Dacia 4:25 – 23:05 4:25 – 23:05
Piata Al.cel Bun 5:00 – 22:45 5:00 – 22:45
CUG I 4:55 – 22:40
CUG II 5:00 – 22:45 5:00 – 22:45
Baza 3 5:30 – 22:50 5:30 – 22:50
Tatarasi Sud 5:00 – 22:40 5:00 – 22:40
Tatarasi Nord 5:00 – 22:45
Rond Dancu 4:45 – 22:55 4:45 – 22:55
Bucium 5:00 – 22:35 5:00 – 22:35
Tutora 5:00 – 22:35
Blocuri Ciurea 5:00 – 22:50 5:00 – 22:50
Carrefour Era 5:00 – 22:30
Triumf 5:00 – 22:00
Han Trei Sarmale 4:55 – 22:45